Research Interests-Semiconductor oxide

CO2 transformation Organic Synthesis Semiconductor oxides

The related publications:

4. Modification of TiO2 Nanoparticles with Organodiboron Molecules Inducing Stable Surface Ti3+ Complex
Yang Cao, Peng Zhou, Yongguang Tu, Zheng Liu, Bo-Wei Dong, Aryan Azad, Dongge Ma, Dong Wang, Xu Zhang, Yang Yang, Shang-Da Jiang, Rui Zhu, Shaojun Guo, Fanyang Mo* and Wanhong Ma
iScience 2019, 20, 195-204. [doi] 09.18.2019

3. Zn+-O- dual-spin surface states formation by modification of ZnO nanoparticles with diboron compounds
Yang Cao, Yongguang Tu, Peng Zhou, Jianning Zhang, Yuchen Deng, Biao Kong, Xu Zhang, Shaojun Guo, Rui Zhu, Ding Ma, Yang Yang and Fanyang Mo*
Langmuir 2019, 35, 14173-14179. [doi] [inside cover] 08.14.2019

2.  Energy Level Modulation in Diboron Modified SnO2 for High Efficiency Perovskite Solar Cells
Nengxu Li, Xiuxiu Niu, Fengtao Pei, Huifen Liu, Yang Cao, Yuquan Liu, Haipeng Xie, Yongli Gao, Qi Chen, Fanyang Mo* and Huanping Zhou*
Sol. RRL 20193, 201900217. [doi] 07.13.2019

1. Diboron-Assisted Interfacial Defect Control Strategy for Highly Efficient Planar Perovskite Solar Cells
Yongguang Tu, Xiaoyu Yang, Rui Su, Deying Luo, Yang Cao, Lichen Zhao, Tanghao Liu, Wenqiang Yang, Yifei Zhang, Zhaojian Xu, Quanzhen Liu, Jihuai Wu, Qihuang Gong, Fanyang Mo and Rui Zhu.*
Adv. Mater2018, 1805085. [doi] 10.09.2018