Journal Publications

 1. Mingchuan Luo, Zhonglong Zhao, Yelong Zhang, Yingjun Sun, Yi Xing, Fan Lv, Yong Yang, Xu Zhang, Sooyeon Hwang, Yingnan Qin, Jing-Yuan Ma, Fei Lin, Dong Su, Gang Lu and Shaojun Guo*, Bimetallene for Oxygen Reduction Catalysis, Nature, 2019, 574, 81.
 2. Lingzheng Bu, Nan Zhang, Shaojun Guo*, Xu Zhang, Jing Li, Jianlin Yao, Tao Wu, Gang Lu, Jing-Yuan Ma, Dong Su*, and Xiaoqing Huang*, Biaxially Strained PtPb/Pt Core/Shell Nanoplate Boosts Oxygen Reduction Catalysis, Science, 2016, 354, 1410.
 3. Mingchuan Luo and Shaojun Guo*, Strain-Controlled Electrocatalysis on Multimetallic Nanomaterials, Nature Reviews Materials, 2017, 2, 17059.
 4. Lingyou Zeng, Zhonglong Zhao, Fan Lv, Zhonghong Xia, Shi-Yu Lu, Jiong Li, Kaian Sun, Kai Wang, Yingjun Sun, Qizheng Huang, Yan Chen, Qinghua Zhang, Lin Gu, Gang Lu* and Shaojun Guo*, Anti-dissolution Pt single site with Pt(OH)(O3)/Co(P) coordination for efficient alkaline water splitting electrolyzer, Nature Communications, 2022, 13, 3822.

2022

 1. Huawei Yang, Mingchuan Luo, Shiyu Lu, Qinghua Zhang, Yuguang Chao, Fan Lv, Lili Zhu, Liangjiu Bai, Lixia Yang, Wenxiang Wang, Donglei Wei, Ying Liang, Lin Gu, Hou Chen and Shaojun Guo*, Low-temperature aerobic oxidation of thiophenic sulfides over atomic Mo hosted by cobalt hydroxide sub-nanometer sheets, Chem, 2022, doi.org/10.1016/j.chempr.2022.06.001.
 2. Yiju Li, Tingting Gao, Dongyuan Ni, Yin Zhou, Muhammad Yousaf, Ziqi Guo, Jinhui Zhou, Peng Zhou, Qian Wang and Shaojun Guo*, Two Birds with One Stone: Interfacial Engineering of Multifunctional Janus Separator for Lithium-Sulfur Batteries, Advanced Materials, 2022, 34, 2107638.
 3. Fangxu Lin, Fan Lv, Qinghua Zhang, Heng Luo, Kai Wang, Jinhui Zhou, Weiyu Zhang, Wenshu Zhang, Dawei Wang, Lin Gu and Shaojun Guo*, Local Coordination Regulation through Tuning Atomic-Scale Cavities of Pd Metallene toward Efficient Oxygen Reduction Electrocatalysis, Advanced Materials, 2022, 34, 2202084.
 4. Jingxian Zhang, Fan Lv, Zehui Li*, Guangya Jiang, Meijuan Tan, Menglei Yuan, Qinghua Zhang, Youpeng Cao, Haoyun Zheng, Lingling Zhang, Cheng Tang, Wangyang Fu, Can Liu, Kaihui Liu, Lin Gu, Jingkun Jiang*, Guangjin Zhang* and Shaojun Guo*,Cr-Doped Pd Metallene Endows a Practical Formaldehyde Sensor New Limit and High Selectivity, Advanced Materials, 2022, 34, 2105276.
 5. Li Fan, Haoming Shen, Dongxiao Ji, Yi Xing, Lu Tao, Qiang Sun and Shaojun Guo*, Biaxially Compressive Strain in Ni/Ru Core/Shell Nanoplates Boosts Li-CO2 Batteries, Advanced Materials, 2022, 2204134.
 6. Guanghui Han, Menggang Li, Hu Liu, Weiyu Zhang, Lin He, Fenyang Tian, Yequn Liu, Yongsheng Yu*, Weiwei Yang* and Shaojun Guo*, Short-Range Diffusion Enables General Synthesis of Medium-Entropy Alloy Aerogels, Advanced Materials, 2022, 2202943.
 7. Yin Zhou, Qianfeng Gu, Kun Yin, Yiju Li, Lu Tao, Hao Tan, Yong Yang and Shaojun Guo*, Engineering eg Orbital Occupancy of Pt with Au Alloying Enables Reversible Li-O2 Batteries, Angewandte Chemie International Edition, 2022, 61, e202201416.
 8. Xiaopeng Pei, Yiju Li, Ting Ou, Xuechen Liang, Yun Yang, Erna Jia, Ying Tan* and Shaojun Guo*, Li-N Interaction Induced Deep Eutectic Gel Polymer Electrolyte for High Performance Lithium-Metal Batteries, Angewandte Chemie International Edition, 2022, 61, e202205075.
 9. Lu Tao, Mingzi Sun, Yin Zhou, Mingchuan Luo, Fan Lv, Menggang Li, Qinghua Zhang, Lin Gu, Bolong Huang* and Shaojun Guo*, A General Synthetic Method for High-Entropy Alloy Subnanometer Ribbons, Journal of the American Chemical Society, 2022, 144, 23, 10582-10590.
 10. Shuguang Wang, Zhengyi Qian, Qizheng Huang, Yingjun Tan, Fan Lv, Lingyou Zeng, Changshuai Shang, Kai Wang, Guoqing Wang, Yandong Mao, Yan Wang, Qinghua Zhang, Lin Gu and Shaojun Guo*, Industrial-Level CO2 Electroreduction Using Solid-Electrolyte Devices Enabled by High-Loading Nickel Atomic Site Catalysts, Advanced Energy Materials, 2022, 2201278.
 11. Jinhui Zhou, Yiheng Shen, Fan Lv, Weiyu Zhang, Fangxu Lin, Wenshu Zhang, Kai Wang, Heng Luo, Qian Wang, Huai Yang and Shaojun Guo*,Ultrathin Metallic NbS2 Nanosheets with Unusual Intercalation Mechanism for Ultra-Stable Potassium-Ion Storage, Advanced Functional Materials, 2022, 2204495.
 12. Yaping Cao, Yelong Zhang, Hui Chen, Shengyu Qin, Lanying Zhang, Shaojun Guo* and Huai Yang*, Cu12Sb4S13 Quantum Dots/Few-Layered Ti3C2 Nanosheets with Enhanced K+ Diffusion Dynamics for Efficient Potassium Ion Storage, Advanced Functional Materials, 2022, 32, 2108574.
 13. Yaping Cao, Rui Huang, Shengyu Qin, Hui Chen, Yupeng Shen, Lanying Zhang, Yelong Zhang, Qian Wang*, Shaojun Guo* and Huai Yang*, A novel construction of Ti3C2@complete edge-nitrogen doped carbon spheres with excellent K-ion storage performance, Nano Energy, 2022, 97, 107161.
 14. Kaiwen Xue, Yan Mo, Baojun Long, Wen Wei, Changsheng Shan*, Shaojun Guo* and Li Niu*, Single-atom catalysts supported on ordered porous materials: Synthetic strategies and applications, InfoMat, 2022, 4, e12296.
 15. Shuoqing Zhao, Zhichao Liu, Guanshun Xie, Ziqi Guo, Shuguang Wan, Jinhui Zhou, Xiuqiang Xie*, Bing Sun*, Shaojun Guo* and Guoxiu Wang*, High-efficiency cathode potassium compensation and interfacial stability improvement enabled by dipotassium squarate for potassium-ion batteries, Energy Environmental Science, 2022, DOI: 10.1039/D2EE00833E.
 16. Jiexiang Xia*, Bin Wang, Jun Di, Yingjie Li, Shi-Ze Yang, Huaming Li and Shaojun Guo*, Construction of single-atom catalysts for electro-, photo-and photoelectro-catalytic applications: state-of-the-art, opportunities, and challenges, Materials Today, 2022, 53, 217-237.
 17. Shi-Yu Lu, Jingjing Wang, Xingyue Wang, Wenting Yang, Meng Jin, Luen Xu, Huawei Yang, Xiaoxiao Ge, Changshuai Shang, Yuguang Chao, Lei Zhou, Kun Yin, Qinghua Zhang, Lin Gu, Yang Cao, Haitao Ran*, Shaojun Guo* and Hui Liu*, Janus-like BxC/C Quantum Sheets with Z-Scheme Mechanism Strengthen Tumor Photothermal-Immunotherapy in NIR-II Biowindow, Small Methods, 2022, 6, 2101551.
 18. Tingting Gao, Guangyuan Yan, Xin Yang, Qing Yan, Yankuan Tian, Jianwei Song*, Faxue Li, Xueli Wang, Jianyong Yu, Yiju Li* and Shaojun Guo*, Wet spinning of fiber-shaped flexible Zn-ion batteries toward wearable energy storage, Journal of Energy Chemistry, 2022, 71, 192-200.
 19. Xiaoxiao Ge, Zhifan Liu, Weiying Zhang and Shaojun Guo*, Single-Atom Nanocatalysts for Biosensing Application, Current Analytical Chemistry, 2022, 18, 753-763.
 20. Wenxiu Yang, Weiyu Zhang, Rui Liu, Fan Lv, Yuguang Chao, Zichen Wang and Shaojun Guo*, Amorphous Ru nanoclusters onto Co-doped 1D carbon nanocages enables efficient hydrogen evolution catalysis, Chinese Journal of Catalysis, 2022, 43, 110-115.
 21. Jianwen Zhou, Yelong Zhang*, Zheng Liu, Zhenping Qiu, Da Wang, Qingguang Zeng, Chao Yang, Kwun Nam Hui, Yong Yang, Zhangquan Peng* and Shaojun Guo*, Defective 1T'-ReSe2 nanosheets vertically grown on elastic MXene for fast and stable potassium ion storage, Science China Materials. 2022. doi.org/10.1007/s40843-022-2073-y.
 22. Hongyin Xia, Xiliang Zheng, Jing Li*, Liguang Wang, Yuan Xue, Chao Peng, Yanchao Han, Ying Wang, Shaojun Guo, Jin Wang and Erkang Wang, Identifying Luminol Electrochemiluminescence at the Cathode via Single-Atom Catalysts Tuned Oxygen Reduction Reaction, Journal of the American Chemical Society, 2022, 144, 17, 7741-7749.
 23. Kun Yin, Yuguang Chao, Lingyou Zeng, Menggang Li, Fangze Liu, Shaojun Guo and Hongbo Li*, Ultrathin PtRu Nanowires as Efficient and Stable Electrocatalyst for Liquid Fuel Oxidation Reactions, Energy Material Advances, 2022, 9871842.
 24. Ze-Jun Zhao, Yu-Guang Chao, Fang Wang, Jia-Yi Dai, Yi-Fan Qin, Xiao-Bing Bao, Yong Yang* and Shao-Jun Guo*, Intimately coupled WS2 nanosheets in hierarchical hollow carbon nanospheres as the high-performance anode material for lithium-ion storage, Rare Metals, 2022, 41, 1245-1254.
 25. Fangxu Lin and Shaojun Guo*, Defect-modulated O-coordination: A new strategy for electronic structure two-tier tuning, Chem Catalysis, 2022, 2, 650-653.

2021

 1. Zongpeng Wang, Beibei Xiao, Zhiping Lin, Yaping Xu, Yan Lin, Fanqi Meng, Qinghua Zhang, Lin Gu, Baizeng Fang, Shaojun Guo and Wenwu Zhong*, PtSe2/Pt Heterointerface with Reduced Coordination for Boosted Hydrogen Evolution Reaction, Angewandte Chemie International Edition, 2021, 60, 23388-23393.
 2. Menggang Li, Zhonghong Xia, Mingchuan Luo, Lin He, Lu Tao, Weiwei Yang, Yongsheng Yu* and Shaojun Guo*, Structural Regulation of Pd-Based Nanoalloys for Advanced Electrocatalysis, Small Science, 2021, 1, 2100061.
 3. Shuoqing Zhao, Zhichao Liu, Guanshun Xie, Xin Guo, Ziqi Guo, Fei Song, Guohao Li, Chi Chen, Xiuqiang Xie*, Nan Zhang, Bing Sun*, Shaojun Guo and Guoxiu Wang*, Achieving High-Performance 3D K+-Pre-intercalated Ti3C2Tx MXene for Potassium-Ion Hybrid Capacitors via Regulating Electrolyte Solvation Structure, Angewandte Chemie International Edition, 2021, 60, 26246-26253.
 4. Hu Liu, Xuexiang Li, Zhenhui Ma, Mingzi Sun, Menggang Li, Zhenyu Zhang, Liang Zhang, Zuobin Tang, Yao Yao*, Bolong Huang* and Shaojun Guo*, Atomically dispersed Cu catalyst for efficient chemoselective hydrogenation reaction, Nano Letters, 2021, 21, 24, 10284-10291.
 5. Yin Zhou, Kun Yin, Qianfeng Gu, Lu Tao, Yiju Li, Hao Tan, Jinhui Zhou, Wenshu Zhang, Hongbo Li and Shaojun Guo*, Lewis-Acidic PtIr Multipods Enable High-Performance Li-O2 Batteries, Angewandte Chemie International Edition, 2021, 60, 26592-26598.
 6. Peng Zhou, Hui Chen, Yuguang Chao, Qinghua Zhang, Weiyu Zhang, Fan Lv, Lin Gu, Qiang Zhao, Ning Wang, Jinshu Wang and Shaojun Guo*, Single-atom Pt-I3 sites on all-inorganic Cs2SnI6 perovskite for efficient photocatalytic hydrogen production, Nature Communications, 2021, 12, 4412.
 7. Meili Li, Qiuyu Shang, Chun Li, Shuai Li, Yin Liang, Wenjin Yu, Cuncun Wu, Liyun Zhao, Yangguang Zhong, Wenna Du, Xianxin Wu, Zhili Jia, Yan Gao, Hui Chen, Xinfeng Liu, Shaojun Guo, Qing Liao, Guichuan Xing, Lixin Xiao and Qing Zhang*, High Optical Gain of Solution-Processed Mixed-Cation CsPbBr3 Thin Films towards Enhanced Amplified Spontaneous Emission, Advanced Functional Materials, 2021, 31, 2102210.
 8. Fan Lv, Bolong Huang, Jianrui Feng, Weiyu Zhang, Kai Wang, Na Li, Jinhui Zhou, Peng Zhou, Wenxiu Yang, Yaping Du, Dong Su and Shaojun Guo*, A highly efficient atomically thin curved PdIr bimetallene electrocatalyst, National Science Review, 2021, 8, 9, nwab019.
 9. Kun Yin, Yuguang Chao, Fan Lv, Lu Tao, Weiyu Zhang, Shiyu Lu, Menggang Li, Qinghua Zhang, Lin Gu, Hongbo Li and Shaojun Guo*, One Nanometer PtIr Nanowires as High-Efficiency Bifunctional Catalysts for Electrosynthesis of Ethanol into High Value-Added Multicarbon Compound Coupled with Hydrogen Production, Journal of the American Chemical Society, 2021, 143, 29, 10822-10827.
 10. Shuguang Wang, Peng Zhou, Lei Zhou, Fan Lv, Yingjun Sun, Qinghua Zhang, Lin Gu, Huai Yang* and Shaojun Guo*, A Unique Gas-Migration, Trapping, and Emitting Strategy for High-Loading Single Atomic Cd Sites for Carbon Dioxide Electroreduction, Nano Letters, 2021, 21, 10, 4262-4269.
 11. Yingnan Qin, Zuochao Wang, Wenhao Yu, Yingjun Sun, Dan Wang, Jianping Lai*, Shaojun Guo*, and Lei Wang*, High Valence M-Incorporated PdCu Nanoparticles (M = Ir, Rh, Ru) for Water Electrolysis in Alkaline Solution, Nano Letters, 2021, 21, 13, 5774-5781.
 12. Yin Zhou, Qianfeng Gu, Yiju Li, Lu Tao, Hao Tan, Kun Yin, Jinhui Zhou, and Shaojun Guo*, Cesium Lead Bromide Perovskite-Based Lithium-Oxygen Batteries, Nano Letters, 2021, 21, 11, 4861-4867.
 13. Yiju Li and Shaojun Guo*, Material design and structure optimization for rechargeable lithium-sulfur batteries, Matter, 2021, 4, 1142.
 14. Menggang Li, Zhonglong Zhao, Zhonghong Xia, Mingchuan Luo, Qinghua Zhang, Yingnan Qin, Lu Tao, Kun Yin, Yuguang Chao, Lin Gu, Weiwei Yang, Yongsheng Yu, Gang Lu* and Shaojun Guo*, Exclusive strain effect boosts overall water splitting in PdCu/Ir core/shell nanocrystals, Angewandte Chemie International Edition, 2021, 60, 8243.
 15. Qiucheng Xu, Hao Jiang*, Xuezhi Duan, Zheng Jiang, Yanjie Hu, Shannon W Boettcher, Weiyu Zhang, Shaojun Guo* and Chunzhong Li*, Fluorination-enabled Reconstruction of NiFe Electrocatalysts for Efficient Water Oxidation, Nano Letters, 2021, 21, 492.
 16. Lei Zhou, Peng Zhou, Yelong Zhang, Bingyao Liu, Peng Gao and Shaojun Guo*, 3D star-like atypical hybrid MOF derived single-atom catalyst boosts oxygen reduction catalysis, Journal of Energy Chemistry, 2021, 55, 355.

2020

 1. Yiju Li, Shuangyan Lin, Dandan Wang, Tingting Gao, Jianwei Song, Peng Zhou, Zhikun Xu, Zhenghao Yang, Ni Xiao and Shaojun Guo*, Single Atom Array Mimic on Ultrathin MOF Nanosheets Boosts the Safety and Life of Lithium-Sulfur Batteries, Advanced Materials, 2020, 32, 1906722.
 2. Peng Zhou, Qinghua Zhang, Zhikun Xu, Qiuyu Shang, Liang Wang, Yuguang Chao, Yiju Li, Hui Chen, Fan Lv, Qing Zhang, Lin Gu and Shaojun Guo*, Atomically dispersed Co-P3 on CdS nanorods with electron-rich feature boosts photocatalysis, Advanced Materials, 2020, 32, 1904249.
 3. Xiaoxiao Ge, Peng Zhou, Qinghua Zhang, Zhonghong Xia, Shulin Chen, Peng Gao, Zhe Zhang, Lin Gu and Shaojun Guo*, Palladium Single Atoms on TiO2 as a Photocatalytic Sensing Platform for Analyzing the Organophosphorus Pesticide Chlorpyrifos, Angewandte Chemie International Edition, 2020, 59, 232.
 4. Yingjie Li, Yingjun Sun, Yingnan Qin, Weiyu Zhang, Lei Wang, Mingchuan Luo, Huai Yang and Shaojun Guo*, Recent Advances on Wate-Splitting Electrocatalysis Mediated by Noble-Metal-Based Nanostructured Materials, Advanced Energy Materials, 2020, 10, 1903120.
 5. Hui Chen, Tao Liu, Peng Zhou, Shuang Li, Jing Ren, Hongcai He, Jinshu Wang, Ning Wang* and Shaojun Guo*, Efficient Bifacial Passivation with Crosslinked Thioctic Acid for High-Performance Methylammonium Lead Iodide Perovskite Solar Cells, Advanced Materials, 2020, 32, 1905661.
 6. Wenxiu Yang, Jinhui Zhou, Shuo Wang, Zichen Wang, Fan Lv, Wenshu Zhang, Qiang Sun and Shaojun Guo*, A Three-Dimensional Carbon Framework Constructed by N/S Co-doped Graphene Nanosheets with Expanded Interlayer Spacing Facilitates Potassium Ion Storage, ACS Energy Letters, 2020, 5, 1653.
 7. Yi Xing, Kai Wang, Na Li, Dong Su, Wing-Tak Wong, Bolong Huang*, Shaojun Guo*, Ultrathin RuRh Alloy Nanosheets Enable High-Performance Lithium-CO2 Battery, Matter, 2020, 2, 1494.
 8. Kuang-Hsu Wu, Dan Wang, Xingyu Lu, Xuefei Zhang, Zailai Xie*, Yuefeng Liu, Bing-Jian Su, Jin-Ming Chen, Dang-Sheng Su, Wei Qi*, Shaojun Guo*, Highly Selective Hydrogen Peroxide Electrosynthesis on Carbon: In Situ Interface Engineering with Surfactants, Chem, 2020, 6, 1443.
 9. Lu Tao, Bolong Huang*, Fengdan Jin, Yong Yang, Mingchuan Luo, Mingzi Sun, Qian Liu, Faming Gao*, and Shaojun Guo*, Atomic PdAu Interlayer Sandwiched into Pd/Pt Core/Shell Nanowires Achieves Superstable Oxygen Reduction Catalysis, ACS Nano, 2020, 14, 11570.
 10. Menggang Li, Zhonglong Zhao, Zhonghong Xia, Yong Yang, Mingchun Luo, Yarong Huang, Yingjun Sun, Yuguang Chao, Wenxiu Yang, Weiwei Yang, Yongsheng Yu*, Gang Lu* and Shaojun Guo*, Lavender-Like Ga-Doped Pt3Co Nanowires for Highly Stable and Active Electrocatalysis, ACS Catalysis, 2020, 10, 3018.
 11. Yi Xing, Nan Chen, Mingchuan Luo, Yingjun Sun, Yong Yang, Ji Qian, Li Li, Shaojun Guo*, Renjie Chen*, Feng Wu, Long-life lithium-O2 battery achieved by integrating quasi-solid electrolyte and highly active Pt3Co nanowires catalyst, Energy Storage Materials, 2020, 24, 707.
 12. Xiaoyan Zhang, Shan Zhang, Yong Yang, Liguang Wang, Zijie Mu, Haishuang Zhu, Xiaoqing Zhu, Huanhuan Xing, Hongyin Xia, Bolong Huang*, Jing Li*, Shaojun Guo, Erkang Wang, A General Method for Transition Metal Single Atoms Anchored on Honeycomb-Like Nitrogen-Doped Carbon Nanosheets, Advanced Materials, 2020, 32, 1906905.
 13. Mingchuan Luo, Yingnan Qin, Menggang Li, Yingjun Sun, Chunji Li, Yingjie Li, Yong Yang, Fan Lv, Dong Wu, Peng Zhou and Shaojun Guo*, Interface Modulation of Twinned PtFe Nanoplates Branched 3D Architecture for Oxygen Reduction Catalysis, Science Bulletin, 2020, 65, 97.
 14. Peng Zhou, Yuguang Chao, Fan Lv, Jianping Lai, Kai Wang and Shaojun Guo*, Designing Noble Metal Single-Atom-Loaded Two-Dimension Photocatalyst for N2 and CO2 Reduction via Anion Vacancy Engineering, Science Bulletin, 2020, 65, 720.
 15. Hui Chen, Zijie Mu, Yiju Li, Zhonghong Xia, Yong Yang, Fan Lv, Jinhui Zhou, Yuguang Chao, Jinshu Wang, Ning Wang and Shaojun Guo*, SnSe2 nanocrystals coupled with hierarchical porous carbon microspheres for long-life sodium ion battery anode, Science China Materials, 2020, 63, 483.
 16. Lei Jiao, Weiqing Xu, Yu Zhang, Yu Wu, Wenling Gu, Xiaoxiao Ge, Bingbing Chen, Chengzhou Zhu* and Shaojun Guo*, Boron-doped Fe-NC single-atom nanozymes specifically boost peroxidase-like activity, Nano Today, 2020, 35, 100971.
 17. Shan Zhang, Bolong Huang, Liguang Wang, Xiaoyan Zhang, Haishuang Zhu, Xiaoqing Zhu, Jing Li*, Shaojun Guo and Erkang Wang, Boosted Oxygen Evolution Reactivity via Atomic Iron Doping in Cobalt Carbonate Hydroxide Hydrate, ACS Applied Materials & Interfaces, 2020, 36, 40220.
 18. Peng Zhou, Yuguang Chao, Fan Lv, Kai Wang, Weiyu Zhang, Jinhui Zhou, Hui Chen, Liang Wang, Yiju Li, Qinghua Zhang, Lin Gu and Shaojun Guo*, Metal Single Atom Strategy Greatly Boosts Photocatalytic Methyl Activation and C¨CC Coupling for the Coproduction of High-Value-Added Multicarbon Compounds and Hydrogen, ACS Catalysis, 2020, 16, 9109.
 19. Xiuying Peng, Dongtao Lu, Yingnan Qin, Miaomiao Li, Yujing Guo* and Shaojun Guo*, Pt-on-Pd Dendritic Nanosheets with Enhanced Bifunctional Fuel Cell Catalytic Performance, ACS Applied Materials & Interfaces, 2020, 27, 30336.
 20. Qiang Zhang* and Shaojun Guo*, Emerging Materials Methods for Renewable Energy, Small Methods, 2020, 6, 2000087.
 21. Ziqi Guo, Shuoqing Zhao, Tiexin Li, Dawei Su*, Shaojun Guo and Guoxiu Wang*, Recent Advances in Rechargeable Magnesium-Based Batteries for High-Efficiency Energy Storage, Advanced Energy Materials, 2020, 21, 1903591.
 22. Haichuan He, Kang Liu, Kaixin Liang, Abdulhadi Mustapha, Zheng Wang, Linlin Wu, Congcheng Yang, Liu Deng*, Shaojun Guo and You-Nian Liu*, Boosting carbon dioxide electroreduction to C1 feedstocks via theory-guided tailoring oxygen defects in porous tin-oxide nanocubes, Journal of Catalysis, 2020, 385, 246.
 23. Shaojun Guo* and Qiang Zhang*, Emerging Materials for Energy Catalysis, Advanced Energy Materials, 2020, 11, 2000484.
 24. Yingjie Li, Yingjun Sun, Yingnan Qin, Weiyu Zhang, Lei Wang, Mingchuan Luo, Huai Yang and Shaojun Guo*, Recent advances on water-splitting electrocatalysis mediated by noble-metal-based nanostructured materials, Advanced Energy Materials, 2020, 11, 1903120.
 25. Fan Lv, Weiyu Zhang, Wenxiu Yang, Jianrui Feng, Kai Wang, Jinhui Zhou, Peng Zhou, and Shaojun Guo*, Ir-Based Alloy Nanoflowers with Optimized Hydrogen Binding Energy as Bifunctional Electrocatalysts for Overall Water Splitting, Small Methods, 2020, 4, 1900129.
 26. Yiju Li, Peng Zhou, Hui Li, Tingting Gao, Lei Zhou, Yelong Zhang, Ni Xiao, Zhonghong Xia, Liang Wang, Qinghua Zhang, Lin Gu and Shaojun Guo*, A Freestanding Flexible Single-Atom Cobalt-Based Multifunctional Interlayer toward Reversible and Durable Lithium-Sulfur Batteries, Small Methods, 2020, 1900701.
 27. Yingnan Qin, Yingjun Sun, Yingjie Li, Chunji Li, Lei Wang* and Shaojun Guo*, MOF derived Co3O4/N-doped carbon nanotubes hybrids as efficient catalysts for sensitive detection of H2O2 and glucose, Chinese Chemical Letters, 2020, 31, 774.
 28. Yiyi Zhang, Fan Lv, Yaru Cheng, Zhipeng Yuan, Fan Yang, Conghui Liu, Yu Cao, Kai Zhang, Huiting Lu, Shah Zada, Shaojun Guo*, Haifeng Dong* and Xueji Zhang, Pd@Au Bimetallic Nanoplates Decorated Mesoporous MnO2 for Synergistic Nucleus-Targeted NIR-II Photothermal and Hypoxia-Relieved Photodynamic Therapy, Advanced Healthcare Materials, 2020, 9, 1901528.
 29. Mingchuan Luo, Yong Yang and Shaojun Guo*, Precious Metal Nanocrystals for Renewable Energy Electrocatalysis: Structural Design and Controlled Synthesis, Dalton Transactions, 2020, 49, 267.
 30. Muhammad Yousaf, Yijun Chen, Hassina Tabassum, Zhipeng Wang, Yunsong Wang, Adeel Y Abid, Asif Mahmood, Nasir Mahmood, Shaojun Guo, Ray PS Han*, Peng Gao*, A Dual Protection System for Heterostructured 3D CNT/CoSe2/C as High Areal Capacity Anode for Sodium Storage, Advanced Science, 2020, 7, 1902907.

2019

 1. Yiju Li, Yong Yang, Peng Zhou, Tingting Gao, Zhikun Xu, Shuangyan Lin, Hui Chen, Jinhui Zhou, Shaojun Guo*, Enhanced Cathode and Anode Materials Compatibility for Boosting Both Energy and Power Densities of Sodium/Potassium-Ion Hybrid Capacitors, Matter, 2019, 1, 890.
 2. Yuguang Chao, Peng Zhou, Na Li, Jianping Lai, Yong Yang, Yelong Zhang, Yonghua Tang, Wenxiu Yang, Yaping Du, Dong Su, Yisheng Tan, and Shaojun Guo*, Ultrathin Visible-light Driven Mo-incorporation In2O3-ZnIn2Se4 Z-scheme Nanosheet Photocatalysts, Advanced Materials, 2019, 31, 1807226.
 3. Jianping Lai, Bolong Huan, Yuguang Chao, Xu Chen and Shaojun Guo*, Strongly Coupled Nickel-Cobalt Nitrides/Carbon Hybrid Nanocages with Pt-like Activity for Hydrogen Evolution Catalysis, Advanced Materials, 2019, 31, 1805541.
 4. Weiyu Zhang, Yong Yang, Bolong Huang, Fan Lv, Kai Wang, Na Li, Mingchuan Luo, Yingjie Li, Yingjun Sun, Zhikun Xu, Yingnan Qin, Wenxiu Yang, Jinhui Zhou, Yaping Du, Dong Su, Shaojun Guo*, Ultrathin PtNiM (M = Rh, Os and Ir) Nanowires as Efficient Fuels Oxidation Electrocatalytic Materials, Advanced Materials, 2019, 31, 1805833.
 5. Peng Zhou, Ning Li, Yuguang Chao, Weiyu Zhang, Fan Lv, Kai Wang, Wenxiu Yang, Peng Gao, Shaojun Guo*, Themolysis of noble metal nanoparticle into electron-rich phosphorus-coordinated noble metal single atoms at low temperature, Angewandte Chemie International Edition, 2019, 131, 14322.
 6. Dongxiao Ji, Li Fan, Lu Tao, Yingjun Sun, Menggang Li, Guorui Yang, Thang Q. Tran, Seeram Ramakrishna, Shaojun Guo*, The Kirkendall Effect for Engineering Oxygen Vacancy of Hollow Co3O4 Nanoparticles toward High-Performance Portable Zinc-Air Batteries, Angewandte Chemie International Edition, 2019, 58, 13840.
 7. Wenxiu Yang, Jinhui Zhou, Shuo Wang, Weiyu Zhang, Zichen Wang, Fan Lv, Kai Wang, Qiang Sun and Shaojun Guo*, Freestanding film made by necklace-like N-doped hollow carbon with hierarchical pores for high-performance potassium-ion storage, Energy & Environmental Science, 2019, 12, 1605.
 8. Zhonghong Xia, Shaojun Guo*, Strain Engineering of Metal-based Nanomaterials for Energy Electrocatalysis, Chemical Society Reviews, 2019, 48, 3265.
 9. Mingchuan Luo, Yong Yang, Yingjun Sun, Yingnan Qin, Chunji Li, Yingjie Li, Menggang Li, Sen Zhang, Dong Su, Shaojun Guo*, Ultrathin Two-dimensional Metallic Nanocrystals for Heterogeneous Catalysis, Materials Today, 2019, 23, 45.
 10. Qiong Wu, Gang Chen, Keke Gong, Jing Wang, Fan Miao, Xiaoxiao Ge, Zhao Deng, Xiaoqing Liu, Shaojun Guo*, Fuan Wang*, MnO2 MnO2-Laden Black Phosphorus for MRI Guided Synergistic PDT, PTT, and Chemotherapy, Matter, 2019, 1, 496.
 11. Dongxiao Ji, Li Fan, Linlin Li, Shengjie Peng,* Deshuang Yu, Junnan Song, Seeram Ramakrishna, Shaojun Guo*, Atomically Transition Metals on Self-Supported Porous Carbon Flake Arrays as Binder-Free Air-Cathode for Wearable Zinc-Air Batteries, Advanced Materials, 2019, 31, 1808267.
 12. Kun Qi, Xiaoqing Cui*, Lin Gu, Shansheng Yu, Xiaofeng Fan, Mingchuan Luo, Shan Xu, Ningbo Li, Lirong Zheng, Qinghua Zhang, Jingyuan Ma, Yue Gong, Fan Lv, Kai Wang, Haihua Huang, Wei Zhang, Shaojun Guo*, Weitao Zhang* and Ping Liu, Single-Atom Cobalt Array Bound to Distorted 1T MoS2 with Ensemble Effect for Hydrogen Evolution Catalysis, Nature Communications, 2019, 10, 5231.
 13. Mingchun Luo, Yong Yang and Shaojun Guo*, Core-shell Architecture Advances Oxygen Electrocatalysis, Chem, 2019, 5, 260.
 14. Hassina Tabassum, Asif Mahmood, Bingjun Zhu, Zibin Liang, Ruiqin Zhong, Shaojun Guo* and Ruqiang Zou*, Recent Advances in Confining Metal-Based Nanoparticles into Carbon Nanotubes for Electrochemical Energy Conversion and Storage Devices, Energy & Environmental Science, 2019, 12, 2924.
 15. Yelong Zhang, Zijie Mu, Jianping Lai, Yuguang Chao, Yong Yang, Peng Zhou, Yiju Li, Wenxiu Yang, Zhonghong Xia and Shaojun Guo*, MXene/Si@SiOx@C Layer-by-Layer Superstructure with Auto-Adjustable Function for Superior Stable Lithium Storage, ACS Nano, 2019, 13, 2167.
 16. Jianping Lai, Fei Lin, Yonghua Tang, Peng Zhou, Yuguang Chao, Yelong Zhang and Shaojun Guo*, Efficient Bifunctional Polyalcohols Oxidation and Oxygen Reduction Electrocatalysts Enables by Ultrathin PtPdM (M = Ni, Fe, Co) Nanosheets, Advanced Energy Materials, 2019, 9, 1800684.
 17. Zhonghui Sun, Zheng Li, Lifang Gao, Xin Zhao, Dongxue Han, Shiyu Gan,* Shaojun Guo* and Li Niu*, Grafting Benzenediazonium Tetrafluoroborate onto LiNixCoyMnzO2 Materials Achieves Subzero-Temperature High-Capacity Lithium-Ion Storage via a Diazonium Soft-Chemistry Method, Advanced Energy Materials, 2019, 9, 1802946.
 18. Muhammad Yousaf, Yunsong Wang, Yijun Chen, Zhipeng Wang, Attia Firdous, Zeeshan Ali, Nasir Mahmood, Ruqiang Zou*, Shaojun Guo* and Ray P. S. Han, A 3D Trilayered CNT/MoSe2/C Heterostructure with an Expanded MoSe2 Interlayer Spacing for an Efficient Sodium Storage, Advanced Energy Materials, 2019, 9, 1900567.
 19. Mingchun Luo, Shaojun Guo*, Multimetallic Electrocatalyst Stabilized by Atomic Ordering, Joule, 2019, 3, 9.
 20. Menggang Li, Mingchuan Luo, Zhonghong Xia, Yong Yang, Yarong Huang, Dong Wu, Yingjun Sun, Chunji Li, Yuguang Chao, Wenxiu Yang, Weiwei Yang*, Yongsheng Yu* and Shaojun Guo*, Modulating the Surface Segregation of PdCuRu Nanocrystals for Enhanced All-pH Hydrogen Evolution Electrocatalysis, Journal of Materials Chemistry A, 2019, 7, 20151.
 21. Wenxiu Yang, Zichen Wang, Weiyu Zhang and Shaojun Guo*, Electronic-structure tuning of nanocatalysts for electrochemical water splitting, Trends in Chemistry, 2019, 1, 259.
 22. Xiao Liang, Mei Chen, Qian Wang, Shaojun Guo* and Huai Yang*, Ethanol-Precipitable Silica-Passivated Perovskite Nanocrystals Incorporated into Polystyrene Microspheres for Long-Term Storage and Re-Usage, Angewandte Chemie International Edition, 2019, 58, 2799.
 23. Peng Zhou, Xingang Hou, Yuguang Chao, Wenxiu Yang, Weiyu Zhang, Zijie Mu, Jianping Lai, Fan Lv, Kuan Yang, Yuxi Liu, Jiong Li, Jingyuan Ma, Jun Luo and Shaojun Guo*, Synergetic interaction between neighboring platinum and ruthenium monomers boosts CO oxidation, Chemical Science, 2019, 10, 5898.
 24. Xiaoxiao Ge, Zhonghong Xia and Shaojun Guo*, Recent Advances on Black Phosphorus for Biomedicine and Biosensing, Advanced Functional Materials, 2019, 29, 1900318.
 25. Yelong Zhang, Mingchuan Luo, Yong Yang, Yiju Li and Shaojun Guo*, Advanced Multifunctional Electrocatalysts for Energy Conversion, ACS Energy Letters, 2019, 4, 1672.
 26. Yiju Li and Shaojun Guo*, Noble Metal-Based 1D and 2D Electrocatalytic Nanomaterials: Recent Progress, Challenges and Perspectives, Nano Today, 2019, 28, 100774.
 27. Yonggang Feng, Qi Shao, Fan Lv, Lingzheng Bu, Jun Guo, Shaojun Guo* and Xiaoqing Huang*, Intermetallic PtBi Nanoplates Boost Oxygen Reduction Catalysis with Superior Tolerance over Chemical Fuels, Advanced Science, 2019, 7, 1800178.
 28. Peng Zhou, Fan Lv, Na Li, Yelong Zhang, Zijie Mu, Yonghua Tang, Jianping Lai, Yuguang Chao, Mingchuan Luo, Fei Lin, Jinhui Zhou, Dong Su and Shaojun Guo*, Strengthening Reactive Metal-Support Interaction to Stabilize High-Density Pt Single Atoms on Electron-deficient g-C3N4 for Boosting Photocatalytic H2 Production, Nano Energy, 2019, 56, 127.
 29. Yingjun Sun, Bolong Huang, Nuoyan Xu, Yingjie Li, Chunji Li, Yingnan Qin, Lei Wang and Shaojun Guo*, Rh-doped PdAg Nanoparticles as Efficient Methanol Tolerance Electrocatalytic Materials for Oxygen Reduction, Science Bulletin, 2019, 64, 54.
 30. Wei(Alex) Wang, Hanxin Huang, Bin Wang, Chang Qian, Peihao Li, Jinhui Zhou, Zibin Liang, Chao Yang and Shaojun Guo*, A New Dual-Ion Battery Based on Amorphous Carbon, Science Bulletin, 2019, 64, 1634.
 31. Yingjun Sun, Bolong Huang, Yingjie Li, Yi Xing, Mingchuan Luo, Na Li, Zhonghong Xia, Yingnan Qin, Dong Su, Lei Wang and Shaojun Guo*, Trifunctional Fishbone-like PtCo/Ir Enables High-Performance Zinc-Air Batteries to Drive the Water-Splitting Catalysis, Chemistry of Materials, 2019, 31, 8136.
 32. Chunya Wang, Nan-Hong Xie, Yelong Zhang, Zhenghong Huang, Kailun Xia, Huimin Wang, Shaojun Guo*, Bo-Qing Xu* and Yingying Zhang*, Silk-Derived Highly Active Oxygen Electrocatalysts for Flexible and Rechargeable Zn-Air Batteries, Chemistry of Materials, 2019, 31, 1023.
 33. Yingjie Li, Bolong Huang, Yingjun Sun, Mingchuan Luo, Yong Yang, Yingnan Qin, Lei Wang, Chunji Li, Fan Lv, Weiyu Zhang, and Shaojun Guo*, Multi-Metal Borides Nanochains as Efficient Electrocatalysts for Overall Water Splitting, Small, 2019, 15, 1804212.
 34. Yonghua Tang, Peng Zhou, Yuguang Chao, Fei Lin, Jianping Lai, Hongxing Li and Shaojun Guo*, Face-to-face engineering of ultrathin Pd nanosheetson amorphous carbon nitride for efficientphotocatalytic hydrogen production, Science China Materials, 2019, 62, 351.
 35. Yiju Li, Yong Yang, Jinhui Zhou, Shuangyan Lin, Zhikun Xu, Yi Xing, Yelong Zhang, Jianrui Feng, Zijie Mu, Peihao Li, Yuguang Chao, Shaojun Guo*, Coupled and decoupled hierarchical carbon nanomaterials toward high-energy-density quasi-solid-state Na-Ion hybrid energy storage devices, Energy Storage Materials, 2019, 23, 530.
 36. Chunji Li, Bolong Huang, Mingchuan Luo, Yingnan Qin, Yingjun Sun, Yingjie Li, Yong Yang, Dong Wu,Menggang Li, Shaojun Guo*, An Efficient Ultrathin PtFeNi Nanowire/Ionic Liquid Conjugate Electrocatalyst, Applied Catalysis B: Environmental, 2019, 256, 117828.
 37. Peihao Li, Yong Yang, Sheng Gong, Fan Lv, Wei Wang, Yiju Li, Mingchuan Luo, Yi Xing, Qian Wang, Shaojun Guo*, Co-doped 1T-MoS2 nanosheets embedded in N, S-doped carbon nanobowls for high-rate and ultra-stable sodium-ion batteries, Nano Research, 2019, 12, 2218.
 38. Chunji Li, Mingchuan Luo, Zhonghong Xia and Shaojun Guo*, High-Index Faceted Noble Metal Nanostructures Drive Renewable Energy Electrocatalysis, Nano Materials Science, 2019, DOI: 10.1016/j.nanoms.2019.11.005.
 39. Yonghua Tang, Peng Zhou, Kai Wang, Fei Lin, Jianping Lai, Yuguang Chao, Hongxing Li*, Shaojun Guo*, BiOCl/ultrathin polyaniline core/shell nanosheets with a sensitization mechanism for efficient visible-light-driven photocatalysis, Science China Materials, 2019, 62, 95.
 40. Shan Zhang, Fan Lv, Xiaoyan Zhang, Yelong Zhang, Haishuang Zhu, Huanhuan Xing, Zijie Mu, Jing Li*, Shaojun Guo* and Erkang Wang, Ni@RuM (M=Ni or Co) Core@Shell Nanocrystals with High Mass Activity for Overall Water-Splitting Catalysis, Science China Materials, 2019, 62, 1868
 41. Xiuying Peng, Yelong Zhang, Dongtao Lu, Yujing Guo*, Shaojun Guo*, Ultrathin Ti3C2 nanosheets based "off-on" fluorescent nanoprobe for rapid and sensitive detection of HPV infection, Sensors and Actuators B: Chemical, 2019, 286, 222.
 42. Yingjun Sun, Yingjie Li, Yingnan Qin, Lei Wang* and Shaojun Guo*, Interfacial Engineering in PtNiCo/NiCoS Nanowires for Enhanced Electrocatalysis and Electroanalysis, Chemistry-A European Journal, 2019, 26, 4032.
 43. Zhonghong Xia, Qizheng Huang and Shaojun Guo*, Recent Progress on Synthesis, Structure and Electrocatalytic Applications of MXenes, Flatchem, 2019, 17, 100129.

2018

 1. Jianping Lai, Bolong Huang, Yonghua Tang, Fei Lin, Peng Zhou, Xu Chen, Yingjun Sun, Fan Lv, and Shaojun Guo*, Barrier-free Interface Electron Transfer on PtFe-Fe2C Janus-like Nanoparticles Boosts Oxygen Catalysis, Chem, 2018, DOI: 10.1016/j.chempr.2018.02.010.
 2. Lingzheng Bu, Qi Shao, Yecan Pi, Jianlin Yao, Mingchuan Luo, Jianping Lang, Sooyeon Hwang, Huolin Xin, Bolong Huang,* Jun Guo, Dong Su,* Shaojun Guo* and Xiaoqing Huang*, Coupled s-p-d Exchange in Facet-Controlled Pd3Pb Tripods Enhances Oxygen Reduction Catalysis, Chem, 2018, 4, 359-371.
 3. Yuanhong Xu*, Xiaoxia Wang, Wen Ling Zhang, Fan Lv and Shaojun Guo*, Recent Progress in Two-dimensional Inorganic Quantum Dots, Chemical Society Reviews, 2018, 47, 586.
 4. Chao Yang, Jianrui Feng, Fan Lv, Jinhui Zhou, Chunfu Lin, Kai Wang, Yelong Zhang, Yong Yang, Wei Wang, Jianbao Li and Shaojun Guo*, Metallic Graphene-Like VSe2 Ultrathin Nanosheets: Superior Potassium-Ion Storage and their Working Mechanism, Advanced Materials, 2018, DOI: 10.1002/adma.201800036.
 5. Han Zhu, Guohua Gao, Mingliang Du*, Jinhui Zhou, Kai Wang, Wenbo Wu*, Xu Chen, Yong Li, Piming Ma, Weifu Dong, Fang Duan, Mingqing Chen, Guangming Wu, Jiandong Wu, Haitao Yang and Shaojun Guo*, Atomic-scale Core/Shell Structure Engineering Induces Precise Tensile Strain to Boost Hydrogen Evolution Catalysis, Advanced Materials, 2018, DOI: 10.1002/adma.201707301.
 6. Yong Yang, Mingchuan Luo, Yi Xing, Shitong Wang, Weiyu Zhang, Fan Lv, Yingjie Li, Yelong Zhang, Wei Wang and Shaojun Guo*, A Universal Strategy for Hierarchical Hollow Nanospheres with Intimately Coupled Carbon Nanosheets and MoM Nanocrystals (M=P, S, C, O) for Hydrogen Evolution Catalysis and Sodium Ion Storage, Advanced Materials, 2018, 10.1002/adma.201706085.
 7. Mingchuan Luo#, Yingjun Sun#, Xu Zhang, Yingnan Qin, Mingqiang Li, Yingjie Li, Chunji Li, Yong Yang, Lei Wang, Peng Gao, Gang Lu and Shaojun Guo*, Stable High-index Faceted Pt Skin on Zigzag-like PtFe Nanowires Enhances Oxygen Reduction Catalysis, Advanced Materials, 2018, 30, 1705515.
 8. Hassina Tabassum, Ruqiang Zou*, Asif Mahmood, Zibin Liang, Qingfei Wang, Hao Zhang, Song Gao, Qu Chong, Wuhan Guo, and Shaojun Guo*, A Universal Strategy for Hollow Metal Oxide Nanoparticles Encapsulated into B/N Co-Doped Graphitic Nanotubes as High-Performance Lithium Ion Battery Anodes, Advanced Materials, 2018, 30, 1705441.
 9. Wansong Chen, Jiang Ouyang, Xinyao Yi, Yan Xu, Chengcheng Niu, Weiyu Zhang, Liqiang Wang, Jianping Sheng, Liu Deng*, You-Nian Liu* and Shaojun Guo*, Black Phosphorus Nanosheet as a Neuroprotective Nanomedicine for Neurodegenerative Disorder Therapy, Advanced Materials, 2018, 30, 1703458.
 10. Nan Chen, Haiqin Zhang, Li Li, Renjie Chen*, Shaojun Guo*, Ionogel Electrolyte for High-Performance Lithium Batteries: A Review, Advanced Energy Materials, 2018, DOI: 10.1002/aenm.201702675.
 11. Mei Chen, Wei Wang, Xiao Liang, Sheng Gong, Jie Liu, Qian Wang*, Shaojun Guo* and Huai Yang*, Sulfur/Oxygen Co-Doped Porous Hard Carbon Microspheres for High-Performance Potassium Ion Batteries, Advanced Energy Materials, 2018, DOI: 10.1002/aenm.201800171.
 12. Yelong Zhang, Zijie Mu, Chao Yang, Zhikun Xu, Shan Zhang, Xiaoyan Zhang, Yingjie Li, Jianping Lai, Zhonghui Sun, Yong Yang, Yuguang Chao, Chunji Li, Xiaoxiao Ge, Wenxiu Yang and Shaojun Guo*, Rational Design of MXene/1T-2H MoS2-C Nanohybrids for High-performance Lithium-Sulfur Batteries, Advanced Functional Materials 2018, DOI:10.1002/adfm.201707578.
 13. Zechao Zhuang, Yong Li, Zilan Li, Fan Lv, Zhiquan Lang, Kangning Zhao, Liang Zhou, Lyudmila Moskaleva*, Shaojun Guo*, and Liqiang Mai*, MoB/g-C3N4 Interface Materials as a Schottky Catalyst to Boost Hydrogen Evolution, Angewandte Chemie International Edition, 2018, 57, 496.
 14. Nan Chen, Feng Wu, Renjie Chen*, Fan Liu, Lili Wang, Li Li, Shaojun Guo*, "Tai Chi" Philosophy Driven Rigid-Flexible Hybrid Ionogel Electrolyte for High-performance Lithium Battery, Nano Energy, 2018, 47, 35.
 15. Yingjun Sun,# Yanxia Liang,# Mingchuan Luo, Fan Lv, Yingnan Qin, Lei Wang, Chuan Xu, Engang Fu* and Shaojun Guo*, Defects and Interfaces on PtPb Nanoplates Boost Fuel Cell Electrocatalysis, Small, 2018, 14, 1702259.
 16. Yi Xing, Yong Yang, Renjie Chen, Mingchuan Luo, Yusheng Ye, Ji Qian, Li Li, Feng Wu, Shaojun Guo*, Strongly Coupled Carbon Nanosheets/Molybdenum Carbide Nanoclusters Hollow Nanospheres for High-Performance Aprotic Li-O2 Battery, Small, 2018, 14, DOI:10.1002/smll.201704366.
 17. Fei Lin, Yingjun Sun, Jianping Lai, Kai Wang, Yonghua Tang, Yuguang Chao, Yong Yang, Jianrui Feng, Fan Lv, Peng Zhou, Minghua Huang and Shaojun Guo*, 3D PtFe Clusters with Cube-in-Cube Structure Enhances Oxygen Reduction Catalysis and Electrochemical Sensing, Small Methods 2018, accepted.
 18. Kai Wang, Yingnan Qin, Fan Lv, Mingqiang Li, Qiao Liu, Yingjun Sun, Fei Lin, Jianrui Feng, Chao Yang, Yong Yang, Wei Wang, Minchuan Luo, Peng Gao and Shaojun Guo*, Intermetallic Pd3Pb Nanoplates Enhance Oxygen Reduction Catalysis with Excellent Methanol Tolerance, Small Methods, 2018, 2, 1700331.
 19. Yonggang Feng, Qi Shao, Fan Lv, Lingzheng Bu, Jun Guo, Shaojun Guo* and Xiaoqing Huang*, Intermetallic PtBi Nanoplates Boost Oxygen Reduction Catalysis with Superior Tolerance over Chemical Fuels, Advanced Science, 2018, DOI: 10.1002/advs.201800178.
 20. Fei Lin, Kai Wang, Yonghua Tang, Jianping Lai, Mingchuan Luo, Minghua Huang* and Shaojun Guo*, Chemical Communications, 2018, 54, 1315.
 21. Mingchuan Luo, Yingjun Sun, Yingnan Qin, Yong Yang, Dong Wu, Shaojun Guo*, Boosting Oxygen Reduction Catalysis by Tuning the Dimensionality of Pt-based Nanostructures, Acta Physico-Chimica Sinica, 2018, 34, 361.

2017

 1. Mingchuan Luo and Shaojun Guo*, Strain-Controlled Electrocatalysis on Multimetallic Nanomaterials, Nature Reviews Materials, 2017, 2, 17059..
 2. Pengtang Wang, Xu Zhang, Jin Zhang, Sheng Wan, Shaojun Guo*, Gang Lu,* Jianlin Yao, and Xiaoqing Huang*, Precise tuning in platinum-nickel/nickel sulfide interface nanowires for synergistic hydrogen evolution catalysis, Nature Communications, 2017, 8, 14580.
 3. Kezhu Jiang, Dandan Zhao, Shaojun Guo*, Xu Zhang, Xing Zhu, Jun Guo, Gang Lu, Xiaoqing Huang*, Efficient oxygen reduction catalysis by subnanometer Pt alloy nanowires, Science Advances, 2017, 3, e1601705.
 4. Jianrui Feng#, Fan Lv#, Weiyu Zhang, Peihao Li, Kai Wang, Chao Yang, Bin Wang, Yong Yang,Jinhui Zhou, Fei Lin, Gui-Chang Wang and Shaojun Guo*, Iridium-based Multimetallic Porous Hollow Nanocrystals for Efficient Overall Water Splitting Catalysis, Advanced Materials, 2017, 29, 1703798.
 5. Jie Yin, Yuxuan Li, Fan Lv, Min Lu, Ke Sun, Wei Wang, Lei Wang, Fangyi Cheng, Yefei Li, Pinxian Xi* and Shaojun Guo*, Oxygen Vacancies Dominated NiS2/CoS2 Interface Porous Nanowires for Portable Zn-Air Batteries Driven Water Splitting Devices, Advanced Materials, 2017, 29, 1704681
 6. Wansong Chen, Jiang Ouyang, Hong Liu, Min Chen, Ke Zeng, Jianping Sheng, Zhenjun Liu, Yajing Han, Liqiang Wang, Juan Li, Liu Deng,* You-Nian Liu* and Shaojun Guo*, Black Phosphorus Nanosheet-Based Drug Delivery System for Synergistic Photodynamic/Photothermal/Chemo-therapy of Cancer, Advanced Materials, 2017, 29, 1603864.
 7. Xiaochuan Duan, Jiantie Xu, Zengxi Wei, Jianmin Ma,* Shaojun Guo*, Shuangyin Wang, Huakun Liu and Shixue Dou, Metal-Free Carbon Materials for CO2 Electrochemical Reduction, Advanced Materials, 2017, 29, 1701784.
 8. Jiantie Xu, Jianmin Ma*, Qinhua Fan, Shaojun Guo* and Shixue Dou, Recent Progress in the Design of Advanced Cathode Materials and Battery Models for High-Performance Lithium-X (X = S, O2, Se, Te, I2, Br2) Batteries, Advanced Materials, 2017, 29, 1606454.
 9. Nan Chen, Yujuan Dai, Yi Xing, Lili Wang, Cui Guo, Renjie Chen*, Shaojun Guo*, Feng Wu , Biomimetic Ant-nest Ionogel Electrolyte Boosts the Performance of Dendrite-free Lithium Batteries,Energy Environmental Science, 2017, 10, 1660-1667.
 10. Han Zhu, Li Gu, Danni Yu, Yingjun Sun, Meng Wan, Ming Zhang, Lei Wang,Lina Wang, Weiwei Wu, Juming Yao, Mingliang Du* and Shaojun Guo*, The marriage and integration of nanostructures with different dimensions for synergistic electrocatalysis, Energy Environmental Science, 2017, 10, 321-330.
 11. Wei Wang, Jinhui Zhou, Zhuopeng Wang, Liyun Zhao, Peihao Li, Yong Yang, Chao Yang, Hanxin Huang, and Shaojun Guo*, Short-Range Order in Mesoporous Carbon Boosts Potassium-Ion Battery Performance, Advanced Energy Materials, 2017, 7, 1701648.
 12. Mingchuan Luo, Yingjun Sun, Lei Wang, Shaojun Guo*, Tuning Multimetallic Ordered Intermetallic Nanocrystals for Efficient Energy Electrocatalysis, Advanced Energy Materials, 2017, 7, 1602073.
 13. Ling Chen, Hao Jiang*, Haibo Jiang, Haoxuan Zhang, Shaojun Guo*, Yanjie Hu, Chunzhong Li*, Mo-Based Ultrasmall Nanoparticles on Hierarchical Carbon Nanosheets for Superior Lithium Ion Storage and Hydrogen Generation Catalysis, Advanced Energy Materials, 2017, 7, 1602782.
 14. Yecan Pi, Qi Shao, Pengtang Wang, Fan Lv, Jun Guo, Shaojun Guo* and Xiaoqing Huang*, Trimetallic Oxy-hydroxide Coralloid Boosts Oxygen Evolution Electrocatalysis, Angewandte Chemie International Edition, 2017, 56, 4502-4506.
 15. Hangjia Shen, Eduardo Gracia-Espino, Jingyuan Ma, Ketao Zang, Jun Luo, Le Wang, Sanshuang Gao, Xamxikamar Mamat, Guangzhi Hu*, Thomas Wagberg* and Shaojun Guo*, Synergistic Effect between the Atomically Dispersed Active Site of Fe-N-C and C-S-C for the Oxygen Reduction Reaction in Acidic Media, Angewandte Chemie International Edition, 2017, 56, 13800.
 16. Jin Sun, Chunxiao Lv, Fan Lv, Shuai Chen, Daohao Li, Ziqi Guo, Wei Han, Dongjiang Yang,* and Shaojun Guo* Tuning the Shell Number of Multi-Shelled Metal Oxide Hollow Fibers for Optimized Lithium Ion Storage, ACS Nano, 2017, 11, 6186-6193.
 17. Chao Yang, Shu Yu, Chunfu Lin,* Fan Lv, Shunqing Wu, Yong Yang, Wei Wang, Zi-Zhong Zhu, Jianbao Li, Ning Wang, and Shaojun Guo*, Cr0.5Nb24.5O62 Nanowires with High Electronic Conductivity for High-Rate and Long-Life Lithium-Ion Storage, ACS Nano, 2017, 17, 4217-4224.
 18. Jie Yin, Yuxuan Li, Fan Lv, Qiaohui Fan, Yong-Qing Zhao, Qiaolan Zhang, Wei Wang, Fangyi Cheng, Pinxian Xi*, Shaojun Guo*, NiO/CoN Porous Nanowires as Efficient Bifunctional Catalysts for Zn-Air Batteries, ACS Nano, 2017, 11, 2275-2283.
 19. Li An, Yuxuan Li, Mingchuan Luo, Jie Yin, Yong-Qing Zhao, Cailing Xu, Fangyi Cheng, Ying Yang, Pinxian Xi*, Shaojun Guo*, Atomic-Level Coupled Interfaces and Lattice Distortion on CuS/NiS2 Nanocrystals Boost Oxygen Catalysis for Flexible Zn-Air Batteries, Advanced Functional Materials, 2017, 27, 1703779.
 20. Xiao Liang, Shumeng Guo, Mei Chen, Chenyue Li, Qian Wang, Cheng Zou, Cuihong Zhang, Lanying Zhang, Shaojun Guo* and Huai Yang*, Temperature and electric field-responsive flexible smart film with full broadband optical modulation, Materials Horions, 2017, 4, 878.
 21. Hangjia Shen, Eduardo Gracia-Espino,Jingyuan Ma,Haodong Tang,Xamxikamar Mamat, Thomas Wagberg* Guangzhi Hu* and Shaojun Guo*, Atomically FeN2 Moieties Dispersed on Mesoporous Carbon: A New Atomic Catalyst for Efficient Oxygen Reduction Catalysis, Nano Energy, 2017, 35, 9.
 22. Jun Di, Jiexiang Xia*, Huaming Li, Shaojun Guo* and Sheng Dai*, Bismuth Oxyhalide Layered Materials for Energy and Environmental Applications, Nano Energy, 2017, 41, 172.
 23. Mian Li, Tingting Liu, Xiangjie Bo, Ming Zhou,* Liping Guo,* and Shaojun Guo*, Hybrid Carbon Nanowire Networks with Fe-P Bond Active Site for Efficient Oxygen/Hydrogen-Based Electrocatalysis, Nano Energy, 2017, 33, 221-228.
 24. Xiao Liang, Chongshen Guo, Mei Chen, Shumeng Guo, Lanying Zhang, Fasheng Li, Shaojun Guo* and Huai Yang*, A Roll-to-roll Process for Multi-responsive Soft-matter Composite Films Containing CsxWO3 Nanorods for Energy-efficient Smart Window Applications, Nanoscale Horizons, 2017, 2, 319-325.
 25. Jianping Lai, Shaojun Guo*, Design of Ultrathin Pt-based Multimetallic Nanostructures for Efficient Oxygen Reduction Electrocatalysis, Small, 2017, 13, 1702156.
 26. Wei Wang, Peihao Li, Henry Zheng, Qiao Liu, Fan Lv, Jiandong Wu, Hao Wang and Shaojun Guo*, Ultrathin Layered SnSe Nanoplates for Low Voltage, High-Rate and Long-Life Alkali Ion Batteries, Small, 2017, 13, 1702228.
 27. Xiaochuan Duan, Jianmin Ma,* Shaojun Guo*, Huakun Liu and Shixue Dou, Atomically thin transition metal dichalcogenides for electrocatalysis and energy storage, Small Methods, 2017, 1, 1700156.
 28. Weiyu Zhang, Xiaocheng Xu, Chenxing Zhang, Zihuan Yu, Yiming Zhou, Yawen Tang, Ping Wu,* Shaojun Guo*, 3D Space-Confined Pyrolysis of Double-Network Aerogels Containing In-Fe Cyanogel and Polyaniline: A New Approach to Hierarchically Porous Carbon with Exclusive Fe-Nx Active Sites for Oxygen Reduction Catalysis, Small Methods, 2017, 1, 1700167.
 29. Yingjun Sun, Mingchuan Luo, Xiangxi Meng, Jing Xiang, Lei Wang, Qiushi Ren, Shaojun Guo*, Graphene/Intermetallic PtPb Nanoplates Composites for Boosting Electrochemical Detection of H2O2 Released from Cells, Analytical Chemistry, 2017, 89, 3761-3767.
 30. Song Wang, Yajun Zhang, Guangsheng Pang, Yingwei Zhang* and Shaojun Guo*, Tuning the Aggregation/Disaggregation Behavior of Graphene Quantum Dots by Structure-Switching Aptamer for High-Sensitivity Fluorescent Ochratoxin A Sensor, Analytical Chemistry, 2017, 89, 1704-1709.
 31. Hu Liu, Yongsheng Yu,* Weiwei Yang,* Wenjuan Lei, Manyi Gao and Shaojun Guo*, High-density Defects on PdAg Nanowire Networks as Catalytic Hot Spots for Efficient Dehydrogenation of Formic acid and Reduction of Nitrate, Nanoscale, 2017, 9, 9305-9309.
 32. Wenxiu Yang, Lulu Chen, Xiang, Jian Liu, Jianbo Jia* and Shaojun Guo*, A New Method for Defect-Rich Graphene Nanoribbons/Onion-Like Carbon@Co Nanoparticles Hybrids as an Excellent Oxygen Catalyst,Nanoscale, 2017, 9, 1738-1744.
 33. Yu-Ling Zhang, Wen-Jin Shen, Wen-Tao Kuang, Shaojun Guo*, Yong-Jun Li* and Ze-Hong Wang, Serrated Au/Pd Core/Shell Nanowires with Jagged Edges for Boosting Liquid Fuel Electrooxidation,ChemSusChem, 2017, 10, 2375-2379.
 34. Nan Zhang, Yonggang Feng, Xing Zhu, Shaojun Guo, Jun Guo and Xiaoqing Huang*, Superior Bifunctional Liquid Fuel Oxidation and Oxygen Reduction Electrocatalysis Enabled by PtNiPd Core-Shell Nanowires, Advanced Materials, 2017, 29, 1603774.
 35. Xiaowei Zhang, Shaojun Guo, Yanchao Han, Jing Li,* and Erkang Wang*, Beyond Conventional Patterns: New Electrochemical Lithography with High Precision for Patterned Film Materials and Wearable Sensors, Analytical Chemistry, 2017, 89, 2569-2574.
 36. Yong Yang, Shitong Wang, Mingchuan Luo, Wei Wang, Fan Lv, Zilong Tang* and Shaojun Guo*, Li4Ti5O12-TiO2/MoO2 nanoclusters-embedded into carbon nanosheets core/shell porous superstructures boost lithium ion storage, Jounal of Material Chemistry A, 2017, 5, 12096-12102.

2016

 1. Lingzheng Bu, Nan Zhang, Shaojun Guo*, Xu Zhang, Jing Li, Jianlin Yao, Tao Wu, Gang Lu, Jing-Yuan Ma, Dong Su* and Xiaoqing Huang*, Biaxially strained PtPb/Pt core/shell nanoplate boosts oxygen reduction catalysis, Science, 2016, 354, 1410-1414.
 2. Lingzheng Bu, Shaojun Guo*, Xu Zhang, Xuan Shen, Dong Su, Gang Lu, Xing Zhu,Jianlin Yao, Jun Guo, and Xiaoqing Huang*, Surface Engineering of Hierarchical Platinum-Cobalt Nanowires for Efficient Electrocatalysis, Nature Communications, 2016, 7, 11850.
 3. Ming Zhou*, Hsing-Lin Wang* and Shaojun Guo*, Towards High-Efficiency Nanoelectrocatalysts for Oxygen Reduction through Engineering Advanced Carbon Nanomaterials, Chemical Society Reviews, 2016, 45, 1273-1307.
 4. Daohao Li, Dongjiang Yang,* Xianfeng Yang, Ziqi Guo, Yanzhi Xia,* Shenglei Sun, and Shaojun Guo*, Double-Helix Structure in Carrageenan-Metal Hydrogels: A General Approach to Porous Metal Sulfides/Carbon Aerogels with Excellent Sodium-Ion Storage, Angewandte Chemie International Edition, 2016, 128, 16157-16160.
 5. Wei Xia, Asif Mahmood, Zibin Liang, Ruqiang Zou* and Shaojun Guo*, Earth-Abundant Nanomaterials for Oxygen Reduction, Angewandte Chemie International Edition, 2016, 55, 2650-2676.
 6. Kezhu Jiang, Pengtang Wang, Shaojun Guo*, Xu Zhang, Xuan Shen, Gang Lu, Dong Su, Xiaoqing Huang*, Ordered PdCu-Based Nanoparticles as Bifunctional Oxygen Reduction and Ethanol Oxidation Electrocatalysts, Angewandte Chemie International Edition, 2016, 55, 9030-9035.
 7. Nan Zhang, Lingzheng Bu, Shaojun Guo*, Jun Guo, and Xiaoqing Huang*, Screw Thread-Like Platinum-Copper Nanowires Bounded with High-Index Facets for Efficient Electrocatalysis, Nano Letters, 2016, 16, 5037-5043.
 8. Yecan Pi, Nan Zhang, Shaojun Guo*, Xing Zhu, Jun Guo and Xiaoqing Huang*, Ultrathin Laminar Ir Superstructure as Highly Efficient Oxygen Evolution Electrocatalyst in Broad pH Range, Nano Letters, 2016, 16, 4424-4430.
 9. Wei Wang+, Fan Lv+, Bo Lei, Sheng Wan, Mingchuan Luo, Shaojun Guo*, Tuning Nanowires and Nanotubes for Efficient Fuel Cell Electrocatalysis, Advanced Materials, 2016, 28, 10117-10141.
 10. Sarish Rehman, Shaojun Guo* and Yanglong Hou*, Rational Design of Si/SiO2@ Hierarchical Porous Carbon Spheres as Efficient Polysulfide Reservoirs for High-Performance Li-S Battery, Advanced Materials, 2016, 28, 3167-3172.
 11. Gen Chen, Litao Yan, Hongmei Luo* and Shaojun Guo*, Nanoscale Engineering of Heterostructured Anode Materials for Boosting Lithium-Ion Storage, Advanced Materials, 2016, 28, 7580-7602.
 12. Wei Wang+, Bo Lei+ and Shaojun Guo*, Engineering Multimetallic Nanocrystals for Highly Efficient Oxygen Reduction Catalysts, Advanced Energy Materials, 2016, 6, 1600236.
 13. Yihui Zou, Shuai Chen, Xianfeng Yang, Na Ma, Yanzhi Xia, Dongjiang Yang* and Shaojun Guo*, Suppressing Fe-Li Antisite Defects in LiFePO4/Carbon Hybrid Microtube to Enhance the Lithium Ion Storage, Advanced Energy Materials, 2016, 6, 1601549.
 14. Hao Jiang, Haoxuan Zhang, Yao Fu, Shaojun Guo*, Yanjie Hu, Ling Zhang, Yu Liu, Honglai Liu, Chunzhong Li*, Self-Volatilization Approach to Mesoporous Carbon Nanotubes/Silver Nanoparticles Hybrids: The Role of Silver in Boosting Li-Ion Storage, ACS Nano, 2016, 10, 1648-1654.
 15. Jinfeng Cui, Yunlong Xi, Shuai Chen, Daohao Li, Xilin She, Jin Sun, Wei Han, Dongjiang Yang* and Shaojun Guo*, Prolifera-Green-Tide as Sustainable Source for Carbonaceous Aerogels with Hierarchical Pore to Achieve Multiple Energy Storage, Advanced Functional Materials, 2016, 26, 8487-8495.
 16. Pei Shang, Jianan Zhang,* Wanyu Tang, Qun Xu* and Shaojun Guo*, 2D Thin Nanoflakes Assembled on Mesoporous Carbon Nanorods for Enhanced Electrocatalysis and Supercapacitor, Advanced Functional Materials, 2016, 26, 7766-7774.
 17. Ying Zhang, Lingzheng Bu, Kezhu Jiang, Shaojun Guo* and Xiaoqing Huang*, Core-Shell Structured Pd-Pt Nanocrystals with Concave Feature and Enhanced Catalytic Performance, Small, 2016, 12, 706-712.
 18. Yuanyuan Li, Fangyi Cheng, Jianan Zhang*, Zhimin Chen, Qun Xu* and Shaojun Guo*, Cobalt-Carbon Core-Shell Nanoparticles Aligned on Wrinkle of N-Doped Carbon Nanosheets with Pt-Like Activity for Oxygen Reduction, Small, 2016, 12, 2839-2845.
 19. Nan Zhang, Shaojun Guo*, Xing Zhu, Jun Guo, and Xiaoqing Huang*,Hierarchical Pt/PtxPb Core/Shell Nanowires as Efficient Catalysts for Electrooxidation of Liquid Fuels, Chemistry of Materials, 2016, 28, 4447-4452.
 20. Jiabao Ding, Yu Zhou, Yanguang Li*, Shaojun Guo*, Xiaoqing Huang*, MoS2 Nanosheet Assembling Superstructure with Three-dimensional Ion Accessible Site: A New Class of Bifunctional Material for Battery and Electrocatalysis, Chemistry of Materials, 2016, 28, 2074-2080.
 21. Xiaoyi Zhu, Xianfeng Yang, Chunxiao Lv, Shaojun Guo*, Jianjiang Li, Zhanfeng Zheng, Huaiyong Zhu, and Dongjiang Yang*, New Approach to Create TiO2(B)/Carbon Core/Shell Nanotubes: Ideal Structure for Enhanced Lithium Ion Storage, ACS Applied Materials & Interfaces, 2016, 8, 18815-18821.
 22. Long Liu, Xianfeng Yang, Chunxiao Lv, Aimei Zhu, Xiaoyi Zhu, Shaojun Guo*, Cheng-Meng Chen, Dongjiang Yang*, Seaweed Derived Route to Fe2O3 Hollow Nanoparticles/N-doped Graphene Aerogels with High Lithium Ion Storage Performance, ACS Applied Materials & Interfaces, 2016, 8, 7047-7053.
 23. Yan Du and Shaojun Guo*, Chemically Doped Fluorescent Carbon and Graphene Quantum Dots for Bioimaging, Sensor, Catalytic and Photoelectronic Applications, Nanoscale, 2016, 8, 2532-2543.
 24. Wenxiu Yang, Xiaoyu Yue, Xiangjian Liu, Lulu Chen, Jianbo Jia* and Shaojun Guo*, Superior Oxygen Reduction Electrocatalysis Enabled by Integrating Hierarchical Pores, Fe3C Nanoparticles and Bamboo-like Carbon Nanotubes, Nanoscale, 2016, 8, 959-964.
 25. Lin-Nan Zhou, Xiao-Ting Zhang, Ze-Hong Wang, Shaojun Guo*, Yong-Jun Li*, Cubic superstructures composed of PtPd alloy nanocubes and their enhanced electrocatalysis for methanol oxidation, Chemical Communications, 2016, 52, 12737-12740.
 26. Hassina Tabassum, Ruqiang Zou,* Asif Mahmood, Zibin Liang, Shaojun Guo*, A catalyst-free synthesis of B, N co-doped graphene nanostructures with tunable dimensions as highly efficient metal free dual electrocatalysts, Journal of Materials Chemistry A, 2016, 4, 16469-16475.
 27. Xianghong Liu*, Jun Zhang, Shaojun Guo* and Nicola Pinna, Graphene/N-doped Carbon Sandwiched Nanosheets with Ultrahigh Nitrogen Doping for Boosting Lithium-Ion Battery, Journal of Materials Chemistry A, 2016, 4, 1423-1431.
 28. Jiexiang Xia, Jun Di, Yuping Ge, Li Xu, Hui Xu, Haitao Li, Qi Zhang, Shaojun Guo* and Huaming Li*, Ionic Liquid-Induced Strategy for Carbon Quantum Dots/BiOX (X=Cl, Br)  Nanosheets Hybrid Nanosheets with Superior Visible-Driven Photocatalysis, Applied Catalysis B: Environmental, 2016, 181, 260-269.
 29. Nikolay S Mkarov, Shaojun Guo, Oleksandr Isaienko, Wenyong Liu, Istvan Robel and Victor I. Klimov, Spectral and Dynamical Properties of Single Excitons, Biexcitons, and Trions In Cesium-Lead-Halide Perovskite Quantum Dots, Nano Letters, 2016, 16, 2349-2362.
 30. Jiabao Ding, Lingzheng Bu, Shaojun Guo, Zipeng Zhao, Enbo Zhu, Yu Huang* and Xiaoqing Huang*, Morphology and Phase Controlled Construction of Pt-Ni Nanostructures for Efficient Electrocatalysis, Nano Letters, 2016, 16, 2762-2767.
 31. Yonggang Feng, Lingzheng Bu, Shaojun Guo, Jun Guo and Xiaoqing Huang*, 3D Platinum-Lead Nanowire Networks as Highly Efficient Ethylene Glycol Oxidation Electrocatalysts, Small, 2016, 12, 4464-4470.
 32. Lingzheng Bu, Yonggang Feng, Jianlin Yao, Shaojun Guo, Jun Guo, Xiaoqing Huang*, Facet and Dimensionality Control of Pt Nanostructures for Efficient Oxygen Reduction and Methanol Oxidation Electrocatalysts, Nano Research, 2016, 9, 2811-2821.
 33. Xiaolian Sun*, Dongguo Li, Shaojun Guo, Wenlei Zhu, Shouheng Sun*, Controlling Core/Shell Au/FePt Nanoparticle Electrocatalysis via Changing the Core Size and Shell Thickness, Nanoscale, 2016, 8, 2626-2631.
 34. Guangzhi Hu, Eduardo Gracia-Espino*, Robin Sandstrom, Tiva. Sharifi, Shaodong Cheng, Hangjia Shen, Chuanyi Wang, Shaojun Guo, Guang Yang*, Thomas Wagberg*, Atomistic Understanding on the Origin of High Oxygen Reduction Electrocatalytic Activity of Cuboctahedral Pt3Co-Pt Core-Shell Nanoparticles, Catalysis Science & Technology, 2016, 6, 1393-1401.

2015

 1. Wenxiu Yang, Xiangjian Liu, Xiaoyu Yue, Jianbo Jia* and Shaojun Guo*, Bamboo-Like Carbon Nanotube/Fe3C Nanoparticles Hybrids and their Highly Efficient Catalysis for Oxygen Reduction, Journal of the American Chemical Society, 2015, 137, 1436-1439. A: Highly Cited Paper
 2. Hao Jiang, Dayong Ren, HaiFeng Wang, Yanjie Hu, Shaojun Guo*, Haiyang Yuan, Peijun Hu, Ling Zhang and Chunzhong Li*, 2D Monolayer MoS2-Carbon Interoverlapped Superstructure: Engineering Ideal Atomic Interface for Lithium Ion Storage, Advanced Materials, 2015, 27, 3687-3695. A: Cover Paper.
 3. Lingzheng Bu, Jiabao Ding, Shaojun Guo*, Xu Zhang, Dong Su, Xing Zhu, Jianlin Yao, Jun Guo, Gang Lu and Xiaoqing Huang*, A General Method for Multimetallic Platinum Alloy Nanowires as Highly Active and Stable Oxygen Reduction Catalysts, Advanced Materials, 2015, 27, 7204-7212.
 4. Shaojun Guo*, Andrew F. Fidler, Gen Chen, Qianglu Lin, Jeffrey Pietryga* and Victor I. Klimov*, Shape Controlled Narrow-Gap SnTe Nanostructures: From Nanocube to Nanorods and Nanowires, Journal of the American Chemical Society, 2015, 137, 15074-15077.
 5. Xiuhui Sun, Kezhu Jiang, Nan Zhang, Jiabao Ding, Shaojun Guo* and Xiaoqing Huang*, Crystalline Control of {111} bounded PtCu Nanocrystals: Multiply Twinned Pt3Cu Icosahedra with Enhanced Electrocatalytic Properties, ACS Nano, 2015, 9, 7634-7640.
 6. Jianan Zhang, Kaixin Wang, Qun Xu*, Yunchun Zhou, Fangyi Cheng and Shaojun Guo*, Beyond Yolk-Shell Nanoparticles: Fe3O4@Fe3C Core@Shell Nanoparticles as Yolks and Carbon Nanospindles as Shells for Efficient Lithium Ion Storage, ACS Nano, 2015, 9, 3369-3376.
 7. Wei Xia, Ruqiang Zou,* Li An, Dingguo Xia and Shaojun Guo*, A Metal-Organic Framework Route to In-Situ Encapsulation of Co@Co3O4@C Core@Bishell Nanoparticles into Highly Ordered Porous Carbon Matrix for Oxygen Reduction, Energy Environmental Science, 2015, 8, 568-576. A: Cover Paper.
 8. Daohao Li, Chunxiao Lv, Long Liu, Yanzhi Xia,* Xilin She, Shaojun Guo* and Dongjiang Yang*, Egg-Box Structure in Cobalt Alginate: A New Approach to Multifunctional Hierarchical Mesoporous N-Doped Carbon Nanofibers for Efficient Catalysis and Energy Storage, ACS Central Science, 2015, 1, 261-269.
 9. Kaixi Wang, Jianan Zhang,* Wei Xia, Ruqiang Zou, Junhui Guo, Zhongmin Gao, Wenfu Yan, Shaojun Guo* and Qun Xu*, A Dual Templating Route to Three-Dimensionally Ordered Mesoporous Carbon Nanonetworks: Tuning the Mesopore Type for Electrochemical Performance Optimization, Journal of Materials Chemistry A, 2015, 3, 18867-18873.
 10. Yajing Han, Johnny Muya Chabu, Shengqiang Hu, Liu Deng*, You-Nian Liu and Shaojun Guo*, Rational Tuning of the Electrocatalytic Interface for "Turn-off" Biofuel Cells-based Self-Powered Biosensor for p53 Protein, Chemistry A European Journal, 2015, 21, 13045-13051.
 11. Rui Wang, Xuyan Xue, Wencai Lu, Hongwei Liu, Chao Lai, Kai Xi, Yanke Che, Jingquan Liu, Shaojun Guo* and Dongjiang Yang, Tuning and Understanding the Phase Interface of TiO2 Nanoparticles for More Efficient Lithium Ion Storage, Nanoscale, 2015, 7, 12833-12838.
 12. Jiabao Ding, Xing Zhu, Kezhu Jiang, Lingzheng Bu, Nan Zhang, Jianlin Yao, Jun Guo, Shaojun Guo* and Xiaoqing Huang*, Highly Open Rhombic Dodecahedral PtCu Nanoframes, Chemical Communications, 2015, 51, 9722-9725.
 13. Kezhu Jiang, Lingzheng Bu, Pengtang Wang, Shaojun Guo* and Xiaoqing Huang*, Trimetallic PtSnRh Wavy Nanowires as Efficient Nanoelectrocatalysts for Alcohol Electrooxidation, ACS Applied Materials & Interfaces, 2015, 7, 15061-15067.
 14. Ming Zhou and Shaojun Guo*, Electrocatalytic Interface Based on Novel Carbon Nanomaterials for Advanced Electrochemical Sensors, ChemCatChem, 2015, 7, 2744-2764.
 15. Young-Shin Park, Shaojun Guo, Nikolay Makarov and Victor I. Klimov*, Room Temperature Single-Photon Emission from Individual Perovskite Quantum Dots, ACS Nano, 2015, 9, 10386-10393.
 16. Lei Han, Shaojun Guo, Ping Wang and Shaojun Dong*, Light-Driven, Membraneless, Hydrogen Peroxide Based Fuel Cells, Advanced Energy Materials, 2015, 5, 1400424.
 17. HaiFeng Lv, Zheng Xi, Zhengzheng Cheng, Shaojun Guo, Yongsheng Yu, Wenlei Zhu, Qing Li, Mu Pan, Gang Lu, Shichun Mu* and Shouheng Sun*, A New Core/Shell NiAu/Au Nanoparticle Catalyst with Pt-like Activity for Hydrogen Evolution Reaction, Journal of the American Chemical Society, 2015, 137, 5859-5862.
 18. Libing Zhang, Shaojun Guo, Jinbo Zhu, Zhixue Zhou, Jing Li, Shaojun Dong and Erkang Wang*, Engineering DNA Three-Way Junction with Multifunctional Moieties: Sensing Platform for Bioanalysis, Analytical Chemistry, 2015, 87, 11295-11300.
 19. Zhengju Zhu, Hao Jiang*, Shaojun Guo, Qilin Cheng, Yanjie Hu and Chunzhong Li*, Dual Tuning of Biomass-Derived Hierarchical Carbon Nanostructures for Supercapacitors: the Role of Balanced Meso/Microporosity and Graphene, Scientific Reports, 2015, 5,15936.
 20. Xiuhui Sun, Xing Zhu, Nan Zhang, Jun Guo, Shaojun Guo and Xiaoqing Huang, Controlling and Self Assembling of Monodisperse Platinum Nanocubes as Efficient Methanol Oxidation Electrocatalysts, Chemical Communications, 2015, 51, 3529-3532.
 21. Sheng Liu, Shaojun Guo, Shouheng Sun,* and Xiao-Zeng You,* Dumbbell-Iike Au-Fe3O4 Nanoparticles: A New Nanostructure for Supercapacitors, Nanoscale, 2015, 7, 4890-4893.
 22. Qiong Xue, Zhiguang Liu, Yujing Guo*, Shaojun Guo, Cyclodextrin Functionalized Graphene-Gold Nanoparticle Hybrids with Strong Supramolecular Capability for Electrochemical Thrombin Aptasensor, Biosensors and Bioelectronics, 2015, 68, 429-436.
 23. Hailong Li, Shaojun Guo, Qinghui Liu, Lidong Qin, Shaojun Dong, Yaqing Liu* and Erkang Wang*, Implementation of Arithmetic Functions on a Simple and Universal Molecular Beacon Platform, Advanced Science, 2015, 2, 1500054.

2014

 1. Shaojun Guo, Xu Zhang, Wenlei Zhu, Dong Su, Adriana Mendoza-Garcia, Sally Fae Ho, Gang Lu* and Shouheng Sun*, Nanocatalyst Superior to Pt for Oxygen Reduction Reactions: the Case of Core/Shell Ag(Au)/CuPd Nanoparticles, Journal of the American Chemical Society, 2014, 136, 15026-15033.
 2. Hao Jiang, Yanjie Hu, Shaojun Guo*, Chaoying Yan, Pooi See Lee, Chunzhong Li*, Rational Design of MnO/Carbon Nanopeapods with Internal Void Space for High-Rate and Long-Life Li-ion Batteries, ACS Nano, 2014, 8, 6038-6046.
 3. Jiashun Chen, Yajing Han, Liu Deng* and Shaojun Guo*, Carbon Nanotube-Bilirubin Oxidase Bioconjugate as a New Biofuel Cell Label for Self-Powered Immunosensor, Analytical Chemistry, 2014, 86, 11782-11788.
 4. Jianan Zhang, Kaixin Wang, Shaojun Guo*, Huanan Yu, Shoupei Wang, Jianwei Fu, Wenfu Yan and Qun Xu*, One-Step Carbonization Synthesis of Hollow Carbon Nanococoons with Multimodal Pores and their Enhanced Electrochemical Performance for Supercapacitor, ACS Applied Materials & Interface, 2014, 6, 2192-2198.
 5. Jianan Zhang, Xianglan Zhang, Yunchun Zhou, Shaojun Guo*, Kaixi Wang, Zhiqiang Liang and Qun Xu*, Nitrogen-doped Hierarchical Porous Carbon Nanowhisker Ensembles on Carbon Nanofiber for High-Performance Supercapacitors, ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 2014, 2, 1525-1533.
 6. Xiaolian Sun, Dongguo Li, Yong Ding, Wenlei Zhu, Shaojun Guo, Zhong Lin Wang and Shouheng Sun, Core/Shell Au/CuPt Nanoparticles and their Dual Electrocatalysis for Both Reduction and Oxidation Reactions, Journal of the American Chemical Society, 2014, 136, 5745-5749. A: Highly Cited Paper.
 7. Sen Zhang, Xu Zhang, Guangming Jiang, Huiyuan Zhu, Shaojun Guo, Dong Su, Gang Lu, Shouheng Sun*, Tuning Nanoparticle Structure and Surface Strain for Catalysis Optimization, Journal of the American Chemical Society, 2014, 136, 7734-7739.
 8. Lei Han, Shaojun Guo, Miao Xu and Shaojun Dong, Photoelectrochemical Battery for Efficient Energy Recovery, Chemical Communications, 2014, 50, 13331-13333.
 9. Sally Fae Ho, Adriana Mendoza-Garcia, Shaojun Guo, Kai He, Dong Su, Sheng Liu, Onder Metin and Shouheng Sun*, A Facile Route to Monodisperse MPd (M = Co or Cu) Alloy Nanoparticles and Their Catalysis for Electrooxidation of Formic Acid, Nanoscale, 2014, 6, 6970-6973.
 10. Shaojun Guo, Recent Progress in New Nanocatalysts for Oxygen Reduction Reaction, The Electrochemical Society, 2014, 1527.
 11. Shaojun Guo, Rational Design of Nanocatalysts for Fuel Cell Reactions, The Electrochemical Society, 2014, 1039.

2013

 1. Shaojun Guo, Sen Zhang and Shouheng Sun*, Tuning Nanoparticle Catalysis for the Oxygen Reduction Reaction, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 8526-8544. (Time Cited= 205) A: Highly Cited Paper. B: Hot Paper.
 2. Shaojun Guo, Dongguo Li, Huiyuan Zhu, Sen Zhang, Vojislav R. Stamenkovic* and Shouheng Sun*, FePt and CoPt Nanowires as Efficient Catalysts for the Oxygen Reduction Reaction, Angewandte Chemie International Edition, 2013, 52, 3465-3468. A: VIP Paper; B: Highlight by ChemCatChem; C: Highly Cited Paper.
 3. Shaojun Guo, Sen Zhang, Dong Su and Shouheng Sun*, Seed-Mediated Synthesis of Core/Shell FePtM/FePt (M = Pd, Au) Nanowires and Their Electrocatalysis for Oxygen Reduction Reaction, Journal of the American Chemical Society, 2013, 135, 13879-13884.
 4. Shaojun Guo# (#co-first author), Xiaolian Sun#, Chun-Shiang Chuang, Wenlei Zhu and Shouheng Sun*, A Sensitive H2O2 Assay Based on Dumbbell-like PtPd-Fe3O4 Nanoparticles, Advanced Materials, 2013, 25, 132-136. A: Highly Cited Paper.
 5. Jianan Zhang, Shaojun Guo*, Junyi Wei, Qun Xu,* Jianwei Fu, Shoupei Wang and Zhimin Chen, High-efficiency Encapsulation of Pt Nanoparticles into the Channel of Carbon Nanotubes as an Enhanced Electrocatalyst for Methanol Oxidation, Chemistry A European Journal, 2013, 19, 16087-16092.
 6. Tao Jin,# Shaojun Guo# (#co-first author), Jing-Lin Zuo* and Shouheng Sun*, Synthesis and Assembly of Pd Nanoparticles on Graphene for Enhanced Electrooxidation of Formic Acid, Nanoscale, 2013, 5, 160 -163. A: Highly Cited Paper.
 7. Wenlei Zhu, Ronald Michalsky, HaiFeng Lv, Onder Metin, Shaojun Guo, Christopher Wright, Xiaolian Sun, Andrew Peterson and Shouheng Sun*, Monodisperse Au Nanoparticles for Selective Electrocatalytic Reduction of CO2 to CO, Journal of the American Chemical Society, 2013, 135, 16833. A: Highly Cited Paper; B: Hot Paper; C: Highlight by Brown Media; D: Highlight by Providence Business News; C: Highlight by Chemical & Engineering News; E-K: Highlight by Phys. Org., National Science Foundation, Oxford's Graphically Gorgeous Science Magzine, Resources Career, Occupational Health & Safety and Green Car Congress, etc.
 8. Huiyuan Zhu, Sen Zhang (co-first author), Shaojun Guo, Dong Su and Shouheng Sun*, Synthetic Control of FePtM Nanorods (M = Cu, Ni) to Enhance the Oxygen Reduction Reaction, Journal of the American Chemical Society, 2013, 135, 7130-7133. A: Highly Cited Paper.
 9. Libing Zhang, Jinbo Zhu, Shaojun Guo, Tao Li, Jing Li, Shaojun Dong, and Erkang Wang*,   Photo-induced Electron Transfer of DNA/Ag Nanoclusters Modulated by G-Quadruplex/Hemin Complex for the Construction of Versatile Biosensors, Journal of the American Chemical Society, 2013, 135, 2403-2406. A: Highly Cited Paper.
 10. Libing Zhang, Jinbo Zhu, Zhixue Zhou, Shaojun Guo, Shaojun Dong, and Erkang Wang*, A New Approach to Light Up DNA/Ag Nanocluster-Based Beacons for Bioanalysis, Chemical Science, 2013, 4, 4004-4010.
 11. Chengzhou Zhu, Shaojun Guo and Shaojun Dong*, Rapid, General Synthesis of PdPt Bimetallic Alloy Nanosponges and Their Enhanced Catalytic Performance for Ethanol/Methanol Electrooxidation in an Alkaline Medium, Chemistry A European Journal, 2013, 199, 1104-1111.
 12. Shaojun Guo, Multimetallic FePt-Based Nanowires as Highly Efficent Catalysts for Oxygen Reduction Reaction, Abstracts of Papers of the American Chemical Society, 2013, 246.
 13. Shaojun Guo, Graphene-Metal Composite Nanocatalysts for Oxygen Reduction and Methanol Oxidation Reactions, Abstracts of Papers of the American Chemical Society, 2013, 246.

2012

 1. Shaojun Guo and Shouheng Sun*, FePt Nanoparticles Assembled on Graphene as Enhanced Catalyst for Oxygen Reduction Reaction, Journal of the American Chemical Society, 2012, 134, 2492-2495. A: Highlighted by Chemical & Engineering News; B: Highly Cited Paper; C: Hot Paper.
 2. Shaojun Guo, Sen Zhang, Liheng Wu and Shouheng Sun*, Co/CoO Nanoparticles Assembled on Graphene for Electrochemical Reduction of Oxygen, Angewandte Chemie International Edition, 2012, 51, 11770-11773. A: VIP Paper; B: Highlight by Brown University Press Release C: Providence Business News; D: Graphene Update; E: Green Car Congress; F: Materials Today; G: Highly Cited Paper.
 3. Shaojun Guo# (#co-first author), Xiaolian Sun,# and Shouheng Sun*, Dumbbell-like PtPd-Fe3O4 Nanoparticles for Enhanced Electrochemical Detection of H2O2, Nano Letters, 2012, 12, 4859-4863. A: Highly Cited Paper.
 4. Shaojun Guo# (#co-first author), Sen Zhang#, Huiyuan Zhu, Dong Su and Shouheng Sun*, Structure-Induced Enhancement in Electrooxidation of Trimetallic FePtAu Nanoparticles, Journal of the American Chemical Society, 2012, 134, 5060-5063. A: Highlighted by Brown University Press Release; B: Highlighted by Chemical & Engineering News.
 5. Shaojun Guo# (#co-first author), Libing Zhang#, Shaojun Dong and Erkang Wang*, Pd Nanowires as New Biosensing Materials for Magnified Fluorescent Detection of Nucleic Acid, Analytical Chemistry, 2012, 84, 3568-3573.
 6. Shaojun Guo#(#co-first author), Yan Du#, Haixia Qin, Shaojun Dong* and Erkang Wang, Target-induced Conjunction of Split Aptamer as New Chiral Selector for Oligopeptide on Graphene-Mesoporous Silica-Gold Nanoparticle Hybrids Modified Sensing Platform, Chemical Communications, 2012, 48, 799-801. A: Cover Paper.
 7. Chengzhou Zhu, Shaojun Guo and Shaojun Dong*, PdM (M=Pt, Au) Bimetallic Alloy Nanowires with Enhanced Electrocatalytic Activity for Electro-oxidation of Small Molecules, Advanced Materials, 2012, 24, 2326-233. A: Highly Cited Paper.
 8. Youxing Fang, Shaojun Guo, Dan Li, Chengzhou Zhu, Wen Ren, Shaojun Dong and Erkang Wang*, Easy Synthesis and Imaging Applications of Cross-Linked Green Fluorescent Hollow Carbon Nanoparticles, ACS Nano, 2012, 6, 400-409. A: Highly Cited Paper
 9. Chengzhou Zhu, Shaojun Guo and Shaojun Dong*, Facile Synthesis of Trimetallic AuPtPd Alloy Nanowires and Their Catalysis for Ethanol Electrooxidation, Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 14851-14855.
 10. Jiyang Liu, Shaojun Guo, Lei Han, Tianshu Wang, Wei Hong, Yaqing Liu* and Erkang Wang*, Synthesis of Phospholipid Monolayer Membrane Functionalized Graphene for Drug Delivery, Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 20634-20640.
 11. Jiyang Liu, Shaojun Guo, Lei Han, Yaqing Liu* and Erkang Wang*, Multiple pH-Responsive Graphene Composites by Non-covalent Modification with Chitosan, Talanta, 2012, 101, 151-156.
 12. Jing Li, Shaojun Guo, Shaojun Dong and Erkang Wang*, Recent Advances in New Luminescent Nanomaterials for Electrochemiluminescence Sensors, RSC Advance, 2012, 2, 3579-3586.
 13. Shouheng Sun, Sen Zhang, Shaojun Guo, Huiyuan Zhu, Dong Su, Structure-Induced Enhancement in Electrooxidation of Trimetallic FePtAu Nanoparticles, Abstracts of Papers of the American Chemical Society, 2012, 244.

2011

 1. Shaojun Guo and Shaojun Dong*, Graphene Nanosheet: Synthesis, Molecular Engineering, Thin Film, Hybrids, and Energy and Analytical Applications, Chemical Society Reviews, 2011, 40, 2644-2672. A: Highly Cited Paper; B: Hot Paper; C: Top 10 Most-Accessed Articles in 2011, Rank 2 in Feb.; Rank 5 in Mar.; Rank 1 in Apr. And May; Rank 5 in July.
 2. Shaojun Guo and Erkang Wang*, Functional Micro/Nanostructures: Simple Synthesis and Application in Sensors, Fuel Cells, and Gene Delivery, Accounts of Chemical Research, 2011, 44, 491-500. A: Cover Paper.
 3. Shaojun Guo and Erkang Wang*, Noble Metal Nanomaterials: Controllable Synthesis and Application in Fuel Cells and Analytical Sensors, Nano Today, 2011, 6, 240-264. A: Highly Cited Paper; B: Hot Paper; C: Rank 6 in 2012 (Top 25 Hottest Articles); D: Rank 4 from Oct. Dec. 2011 (Top 25 Hottest Articles).
 4. Shaojun Guo, Sen Zhang, Xiaolian Sun and Shouheng Sun*, Synthesis of Ultrathin FePtPd Nanowires and Their Use as Catalysts for Methanol Oxidation Reaction, Journal of the American Chemical Society, 2011, 133, 15354-15357. A: Highly Cited Paper.
 5. Shaojun Guo# (#co-first author), Yan Du#, Shaojun Dong* and Erkang Wang*, An Integrated Sensing System for Detection of DNA Using New Parallel-motif DNA Triplex System and Graphene-Mesoporous Silica-Gold Nanoparticle Hybrids, Biomaterials, 2011, 32, 8584-8592. A: Hot Paper.
 6. Shaojun Guo, Yan Du, Xuan Yang, Shaojun Dong* and Erkang Wang*, Solid-State Label-Free Integrated Aptasensor Based on Graphene-Mesoporous Silica-Gold Nanoparticle Hybrids and Silver Microspheres, Analytical Chemistry, 2011, 83, 8035-8040. A: Most Accessed Article.
 7. Shaojun Guo and Shaojun Dong*, Metal Nanomaterial-based Self-assembly: Development, Electrochemical Sensing and SERS Applications, Journal of Materials Chemistry, 2011, 21, 16704-16716.
 8. Shaojun Guo and Shaojun Dong*, Graphene and Its Derivative-Based Sensing Materials for Analytical Device, Journal of Materials Chemistry, 2011, 21, 18503-18516.
 9. Shaojun Guo, Dan Wen, Yueming Zhai, Shaojun Dong,* and Erkang Wang*, Ionic Liquid-Graphene Hybrid Nanosheets as an Enhanced Material for Electrochemical Determination of Trinitrotoluene, Biosensors and Bioelectronics, 2011, 26, 3475-3481.
 10. Yujing Guo, Liu Deng, Jing Li, Shaojun Guo, Erkang Wang, Shaojun Dong*, Hemin-Graphene Hybrid Nanosheets with Intrinsic Peroxidase-like activity for Label-Free Colorimetric Detection of Single-Nucleotide Polymorphism, ACS Nano, 2011, 5, 1282-1290. A: Highly Cited Paper.
 11. Dan Wen, Shaojun Guo, Liu Deng, Shaojun Dong*, Self-powered Sensor for Trace Hg2+ Detection, Analytical Chemistry, 2011, 83, 3968-3972.
 12. Wen Ren, Shaojun Guo, Shaojun Dong and Erkang Wang*, A Simple Route for Synthesis of Morphology-controlled and SERS-active Ag Dendrites with Near-infrared Absorption, Journal of Physical Chemistry C, 2011, 115, 10315-10320.
 13. Yujing Guo, Shaojun Guo, Jing Li, Erkang Wang and Shaojun Dong*, Cyclodextrin-Graphene Hybrid Nanosheets as Enhanced Sensing Platform for Ultrasensitive Determination of Carbendazim, Talanta, 2011, 84, 60-64.
 14. Wen Ren, Shaojun Guo, Shaojun Dong, and Erkang Wang*, Ag Dendrites with Rod-Like Tips: Synthesis, Characterization and Fabrication of Superhydrophobic Surface, Nanoscale, 2011, 3, 2241-2246.
 15. Yan Du, Bingling Li, Shaojun Guo, Zhixue Zhou, Ming Zhou, Erkang Wang* and Shaojun Dong*, G-Quadruplex-based DNAzyme for Colorimetric Detection of Cocaine: Using Magnetic Nanoparticles as the Separation and AmpifLication Element, Analyst, 2011, 136, 493-497.
 16. Lihua Jin, Li Shang, Shaojun Guo, Dan Wen, Jianyuan Yin and Shaojun Dong*, Biomolecule-Stabilized Au Nanoclusters as a Fluorescence Probe for Sensitive Detection of Glucose, Biosensors and Bioelectronics, 2011, 26, 1965-1969.
 17. Wen Ren, Jiyang Liu, Shaojun Guo, Shaojun Dong, Erkang Wang*, SERS imaging for Label-free Detection of the Phospholipids Distribution in Hybrid Lipid Membrane, Science China-Chemistry, 2011, 54, 1334-1341.
 18. Xiaolian Sun, Shaojun Guo, Yi Liu, Sen Zhang, Shouheng Sun. Monodisperse Core/Shell Au/FePt Trimetallic Nanoparticles with Tunable Au Core and FePt Shell as a Highly Active Catalyst for Methanol Oxidation Reaction, Abstracts of Papers of the American Chemical Society, 2011, 242, 222-COLL.

2010

 1. Shaojun Guo, Shaojun Dong and Erkang Wang*, Constructing Carbon Nanotube/Pt Nanoparticle Hybrids Using Imidazolium Salt-Based Ionic Liquid as a Linker, Advanced Materials, 2010, 22, 1269-1272. A: Highly Cited Paper.
 2. Shaojun Guo, Shaojun Dong and Erkang Wang*, Pt/Pd Bimetallic Nanotubes with Petal-like Surfaces for Enhanced Catalytic Activity and Stability Towards Ethanol Electrooxidation, Energy Environmental Science, 2010, 3, 1307-1310.
 3. Shaojun Guo, Shaojun Dong and Erkang Wang*, Three-Dimensional Pt-on-Pd Bimetallic Nanodendrites Supported on Graphene Nanosheet: Facile Synthesis and Used as an Advanced Nanoelectrocatalyst for Methanol Oxidation, ACS Nano, 2010, 4, 547-555. A: Most-Accessed Articles in 2010 and ACS Video Invitation; B: Highly Cited Articles; C: Hot Paper.
 4. Shaojun Guo, Dan Wen, Shaojun Dong* and Erkang Wang*, Platinum Nanoparticle Ensemble-on-Graphene Hybrid Nanosheet: One-Pot, Rapid Synthesis, and Used as New Electrode Material for Electrochemical Sensing, ACS Nano, 2010, 4, 3959-3968. A: Highly Cited Paper; B: Hot Paper; C: Most-Accessed Articles in 2011.
 5. Shaojun Guo# (#co-first author), Yujing Guo,# Jiangtao Ren, Yueming Zhai, Shaojun Dong* and Erkang Wang*, Cyclodextrin Functionalized Graphene Nanosheets with High Supramolecular Recognition Capability: Synthesis and Host-Guest Inclusion for Enhanced Electrochemical Performance, ACS Nano, 2010, 4, 4001-4010. A: Highly Cited Paper.
 6. Shaojun Guo, Shaojun Dong and Erkang Wang*, Ultralong Pt-on-Pd Bimetallic Nanowires with Nanoporous Surface: Nanodendritic Structure for Enhanced Electrocatalytic Activity, Chemical Communications, 2010, 46, 1869.
 7. Shaojun Guo# (#co-first author), Dan Wen,# Shaojun Dong* and Erkang Wang, Ultrathin Pd Nanowire as a Highly Active Electrode Material for Sensitive and Selective Detection of Ascorbic Acid, Biosensors and Bioelectronics, 2010, 26, 1056-1061.
 8. Shaojun Guo, Jing Li, Shaojun Dong* and Erkang Wang*, Three-dimensional Pt-on-Au Bimetallic Dendritic Nanoparticle: One-Step, High-Yield Synthesis and Its Bifunctional Plasmonic and Catalytic Properties, Journal of Physical Chemistry C, 2010, 114, 15337-15342.
 9. Shaojun Guo, Shaojun Dong and Erkang Wang*, Novel Te/Pt Hybrid Nanowire with Nanoporous Surface: A Catalytically Active Nanoelectrocatalyst, Journal of Physical Chemistry C, 2010, 114, 4797-4802.
 10. Chengzhou Zhu, Shaojun Guo, Youxing Fang, Shaojun Dong*, Reducing Sugar: New Functional Molecules for the Green Synthesis of Graphene Nanosheets, ACS Nano, 2010, 4, 2429-2437. A: Highly Cited Paper.
 11. Chengzhou Zhu, Shaojun Guo, Yueming Zhai and Shaojun Dong*, Layer-by-Layer Self-Assembly for Constructing a Graphene/Platinum Nanoparticle Three-Dimensional Hybrid Nanostructure Using Ionic Liquid as a Linker, Langmuir, 2010, 26, 7614-7618. A: Highly Cited Paper.
 12. Youxing Fang, Shaojun Guo, Chengzhou Zhu, Yueming Zhai and Erkang Wang*, Self-assembly of Cationic Polyelectrolyte Functionalized Graphene Nanosheets and Gold Nanoparticles: A Two-dimensional Heterostructure for Hydrogen Peroxide Sensing, Langmuir, 2010, 26, 11277-11282. A: Highly Cited Paper.
 13. Chengzhou Zhu, Shaojun Guo, Ping Wang, Li Xing, Youxing Fang, Yueming Zhai, Shaojun Dong*, One-pot, Water-Phase Approach to High-quality Graphene/TiO2 Composite Nanosheets, Chemical Communications, 2010, 46, 7148-7150.
 14. Liu Deng, Shaojun Guo, Zuojia Liu, Dan Li, Ling Liu, Gaiping Li, Erkang Wang and Shaojun Dong*, To Boost C-type Cytochromes Wire Efficiency of Electrogenic Bacteria with Fe3O4/Au Nanocomposites, Chemical Communications, 2010, 46, 7172-7174.
 15. Liu Deng, Shaojun Guo, Ming Zhou, Ling Liu, Chang Liu and Shaojun Dong*, A Silk Derived Carbon Fiber Mat Modified with Au@Pt Urchilike Nanoparticles: A New Platform as Electrochemical Microbial Biosensor, Biosensors and Bioelectronics, 2010, 25, 2189-2193.
 16. Youxing Fang, Shaojun Guo, Chengzhou Zhu, Shaojun Dong, Erkang Wang*, One-Dimensional Carbon Nanotube/SnO2/Noble Metal Nanoparticle Hybrid Nanostructure: Synthesis, Characterization and Electrochemical Sensing, Chemistry-An Asian Journal, 2010, 5, 1838-1845.
 17. Dan Wen, Shaojun Guo, Yizhe Wang and Shaojun Dong, Bifunctional Nanocatalyst of Bimetallic Nanoparticle/TiO2 with Enhanced Performance in Electrochemical and Photoelectrochemical Applications, Langmuir, 2010, 26, 11401-11406.
 18. Youxing Fang, Shaojun Guo, Chengzhou Zhu, Shaojun Dong* and Erkang Wang, Twenty Second Synthesis of Pd Nanourchins with High Electrochemical Activity through an Electrochemical Route, Langmuir, 2010, 26, 17816-17820.
 19. Chengzhou Zhu, Shaojun Guo, Youxing Fang, Lei Han, Erkang Wang and Shaojun Dong*, One-step Electrochemical Approach to the Synthesis of Graphene/MnO2 Nanowall Hybrids, Nano Research, 2010, 4, 648-657.
 20. Yujing Guo, Shaojun Guo, Youxing Fang and Shaojun Dong*, Gold Nanoparticle/Carbon Nanotube Hybrids as an Enhanced Material for Sensitive Amperometric Determination of Tryptophan, Electrochimica Acta, 2010, 55, 3927-3931.
 21. Li Shang, Lihua Jin, Shaojun Guo, Junfeng Zhai and Shaojun Dong*, A Facile and Controllable Strategy to Synthesize Au-Ag Alloy Nanoparticles within Polyelectrolyte Multilayer Nanoreactors upon Thermal Reduction, Langmuir, 2010, 26, 6713-6719.
 22. Liu Deng, Chaogui Chen, Ming Zhou, Shaojun Guo, Erkang Wang, Shaojun Dong*, Integrated Self-Powered Microchip Biosensor for Endogenous Biological Cyanide, Analytical Chemistry, 2010, 82, 4283-4287.
 23. Dan Wen, Liu Deng, Ming Zhou, Shaojun Guo, Li Shang, Guobao Xu* and Shaojun Dong*, A Biofuel Cell with a Single-Walled Carbon Nanohorn-based Bioanode Operating at Physiological Condition, Biosensors and Bioelectronics, 2010, 25, 1544-1547.

2009

 1. Shaojun Guo, Dan Li, Lixue Zhang, Jing Li and Erkang Wang*, Monodisperse Mesoporous Superparamagnetic Single-crystal Magnetite Nanoparticles for Drug Delivery, Biomaterials, 2009, 30, 1881-1889. A: Highly Cited Paper.
 2. Shaojun Guo, Jing Li, Wen Ren, Dan Wen, Shaojun Dong and Erkang Wang*, Carbon Nanotube/Silica Coaxial Nanocable as a Three-Dimensional Support for Loading Diverse Ultra-High-Density Metal Nanostructures: Facile Preparation and Use as Enhanced Materials for Electrochemical Devices and SERS, Chemistry of Materials, 2009, 21, 2247-2257.
 3. Shaojun Guo, Shaojun Dong and Erkang Wang*, Polyaniline/Pt Hybrid Nanofibers: High-efficiency Nanoelectrocatalysts for Electrochemical Devices, Small, 2009, 5, 1869-1876.
 4. Shaojun Guo and Shaojun Dong*, Biomolecule-Nanoparticle Hybrids for Electrochemical Biosensors, TrAC Trends in Analytical Chemistry, 2009, 28, 96-109. A: Highly Cited Paper.
 5. Shaojun Guo, Shaojun Dong and Erkang Wang*, A General Route to Construct Diverse Multifunctional Fe3O4/Metal Hybrid Nanostructures, Chemistry-A European Journal, 2009, 15, 2416-2424.
 6. Shaojun Guo, Shaojun Dong* and Erkang Wang, Raspberry-like Hierarchical Au/Pt Nanoparticle Assembling Hollow Spheres with Nanochannels: An Advanced Nanoelectrocatalyst for the Oxygen Reduction Reaction, Journal of Physical Chemistry C, 2009, 113, 5485-5492.
 7. Shaojun Guo, Shaojun Dong and Erkang Wang*, Rectangular Silver Nanorods: Controlled Preparation, Liquid-liquid Interface Assembly and Application in Surface-enhanced Raman Scattering, Crystal Growth & Design, 2009, 9, 372-377.
 8. Shaojun Guo, Dan Wen, Shaojun Dong* and Erkang Wang, Gold Nanowire Assembling Architecture for H2O2 Electrochemical Sensor, Talanta, 2009, 77, 1510-1517.
 9. Jing Li, Shaojun Guo, Yueming Zhai and Erkang Wang*, High-Sensitivity Determination of Lead and Cadmium Based on the Nafion-Graphene Composite Film, Analytica Chimica Acta, 2009, 649, 196-201. Highly Cited Paper.
 10. Jing Li, Shaojum Guo, Yueming Zhai and Erkang Wang,* Nafion-Graphene Nanocomposite Film as Enhanced Sensing Platform for Ultrasensitive Determination of Cadmium, Electrochemistry Communications, 2009, 11, 1085-1088. A: Highly Cited Paper.
 11. Dan Wen, Shaojun Guo, Junfeng Zhai, Liu Deng, Wen Ren and Shaojun Dong*, Pt Nanoparticles Supported on TiO2 Colloidal Spheres with Nanoporous Surface: Preparation and Use as an Enhancing Material for Biosensing Applications, Journal of Physical Chemistry C, 2009, 113, 13023-13028.
 12. Lihua Zhang, Shaojun Guo and Shaojun Dong*, Nanoreactor of Fe3O4@SiO2 Core-Shell Structure with Nanochannels for Efficient Catalysis, Journal of Biomedical Nanotechnology, 2009, 5, 586-590.
 13. Ling Liu, Li Shang, Shaojun Guo, Dan Li, Changyu Liu, Li Qi and Shaojun Dong*, Organic-Inorganic Hybrid Material for the Cells Immobilization: Long-Term Viability Mechanism and Application in BOD Sensors, Biosensors and Bioelectronics, 2009, 25, 523-526.
 14. Lixue Zhang, Liang Wang, Shaojun Guo, Junfeng Zhai, Shaojun Dong and Erkang Wang*, Monodisperse, Submicrometer-Scale Platinum Colloidal Spheres with High Electrocatalytic Activity, Electrochemistry Communications, 2009, 11, 258-261.
 15. Liu Deng, Lihua Zhang, Li Shang, Shaojun Guo, Dan Wen, Fuan Wang and Shaojun Dong*, Electrochemiluminescence Detection of NADH and Ethanol based on Partial Sulfonation of Sol-Gel Network with Gold Nanoparticles, Biosensors and Bioelectronics, 2009, 24, 2273-2276.
 16. Yueming Zhai, Junfeng Zhai, Yuling Wang, Shaojun Guo, Wen Ren and Shaojun Dong*, Fabrication of Iron Oxide Core/Gold Shell Submicrometer Spheres with Nanoscale, Surface Roughness for Efficient Surface-Enhanced Raman Scattering, Journal of Physical Chemistry C, 2009, 113, 7009-7014.

2008

 1. Shaojun Guo, Shaojun Dong and Erkang Wang*, Constructing Carbon Nanotube/Metal Hybrid Nanostructures Using Homogeneous TiO2 as a Spacer, Small, 2008, 4, 1133-1138. A: Top Ten Most-Accessed Articles, Rank 9, August 2008.
 2. Shaojun Guo, Shaojun Dong* and Erkang Wang, A General Method for the Rapid Synthesis of Hollow Metallic or Bimetallic Nanoelectrocatalysts with Urchinlike Morphology, Chemistry-A European Journal, 2008, 14, 4689-4695. (Time Cited= 98)
 3. Shaojun Guo, Shaojun Dong* and Erkang Wang, Gold/Platinum Hybrid Nanoparticles Supported on Multiwalled Carbon Nanotube/Silica Coaxial Nanocables: Preparation and Application as Electrocatalysts for Oxygen Reduction, Journal of Physical Chemistry C, 2008, 112, 2389-2393. A: Highly Cited Paper.
 4. Shaojun Guo, Liang Wang, Shaojun Dong* and Erkang Wang, A Novel Urchinlike Gold/Platinum Hybrid Nanocatalyst with Controlled Size, Journal of Physical Chemistry C, 2008, 112, 13510-13515.
 5. Shaojun Guo and Erkang Wang*, Simple Electrochemical Route to Nanofiber Junctions and Dendrites of Conducting Polymer, Langmuir, 2008, 24, 2128-3132.
 6. Shaojun Guo, Shaojun Dong and Erkang Wang*, Monodisperse Raspberry-Like Gold Submicrometer Spheres: Large-Scale Synthesis and Interface Assembling for Colloid Sphere Array, Crystal Growth & Design, 2008, 8, 3581-3585.
 7. Shaojun Guo, Youxing Fang, Junfeng Zhai, Shaojun Dong and Erkang Wang, Nanoelectrocatalyst Based on High-Density Au/Pt Hybrid Nanoparticles Supported on Silica Nanosphere, Chemistry-An Asian Journal, 2008, 3, 1156-1162.
 8. Shaojun Guo, Jing Li and Erkang Wang*, High-Density Gold Nanoparticles Supported on a [Ru (bpy)3]2+-Doped Silica/Fe3O4 Nanocomposite: Facile Preparation, Magnetically Induced Immobilization, and Applications in ECL Detection, Chemistry-An Asian Journal, 2008, 3, 1544-1548.
 9. Shaojun Guo and Erkang Wang*, One Pot, Facile Synthesis of Hierarchical Silver Nanostrip Assembling Architecture, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2008, 317, 673-678.
 10. Liang Wang, Shaojun Guo, Junfeng Zhai and Shaojun Dong*, Facile Synthesis of Platinum Nanoelectrocatalyst with Urchinlike Morphology, Journal of Physical Chemistry C, 2008, 112, 13372-13377.
 11. Liang Wang, Shaojun Guo and Shaojun Dong*, Facile Electrochemical Route to Directly Fabricate Hierarchical Spherical Cupreous Microstructures: Toward Superhydrophobic Surface, Electrochemistry Communications, 2008, 10, 655-658.
 12. Liang Wang, Shaojun Guo, Xiaoge Hu and Shaojun Dong*, Facile Electrochemical Approach to Fabricate Hierarchical Flowerlike Gold Microstructure: Electrodeposited Superhydrophobic Surface, Electrochemistry Communications, 2008, 10, 95-99.
 13. Liang Wang, Shaojun Guo, Junfeng Zhai, Xiaoge Hu and Shaojun Dong*, Ultrathin Platinum-Group Metal Coated Hierarchical Flowerlike Gold Microstructure: Electrochemical Design and Characterization, Electrochimica Acta, 2008, 53, 2776-2781.
 14. Yuling Wang, Shaojun Guo, Hongjun Chen and Erkang Wang*, Facile Fabrication of Large Area of Aggregated Gold Nanorods Film for Efficient Surface-Enhanced Raman Scattering, Journal of Colloid and Interface Science, 2008, 318, 82-87.
 15. Liang Wang, Shaojun Guo and Shaojun Dong*, Facile Synthesis of Poly(o-phenylenediamine) Microfibrils using Cupric Sulfate as the Oxidant, Materials Letters, 2008, 62, 3240-3242.
 16. Liang Wang, Shaojun Guo, Xiaoge Hu and Shaojun Dong*, Layer-by-Layer Assembly of Carbon Nanotubes and Prussian Blue Nanoparticles: A Potential Tool for Biosensing Devices, Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, 2008, 317, 394-399.
 17. Erbo Ying, Dan Li, Shaojun Guo, Shaojun Dong* and Jin Wang*, Synthesis and Bio-Imaging Application of Highly Luminescent Mercaptosuccinic Acid-Coated CdTe Nanocrystals, PLoS One, 2008, 3, e2222.
 18. Jing Li, Hui Wei, Shaojun Guo and Erkang Wang*, Selective, Peroxidase Substrate Based ¡°Signal-on¡± Colorimetric Assay for the Detection of Chromium (VI), Analytica Chimica Acta, 2008, 630, 181-185.
 19. Lixue Zhang, Peicai Li, Dan Li, Shaojun Guo and Erkang Wang*, Effect of Freeze-Thawing on Lipid Bilayer-Protected Gold Nanoparticles, Langmuir, 2008, 24, 3407-3411.

2007

 1. Shaojun Guo, Shaojun Dong and Erkang Wang*, Gram-Scale, Low-Cost, Rapid Fabrication of High-Quality Width-Controlled One-Dimensional Conducting Polymer Nanobelts, Chemistry of Materials, 2007, 19, 4621-4623. A: Top Ten Most-Accessed Articles, Rank 7, July-September 2007.
 2. Shaojun Guo, Liang Wang and Erkang Wang*, Templateless, Surfactantless, Simple Electrochemical Route to Rapid Synthesis of Diameter-controlled 3D Flowerlike Gold Microstructure with "Clean" Surface, Chemical Communications, 2007, 3163-3165.
 3. Shaojun Guo and Erkang Wang*, One-Pot, High-Yield Synthesis of Size-Controlled Gold Particles with Narrow Size Distribution, Inorganic Chemistry, 2007, 46, 6740-6743. A: Top Ten Most-Accessed Articles, July-September 2007.
 4. Shaojun Guo, Youxing Fang, Shaojun Dong* and Erkang Wang, Templateless, Surfactantless, Electrochemical Route to Cuprous Oxide Microcrystal: From Octahedra to Monodisperse Colloid Spheres, Inorganic Chemistry, 2007, 46, 9537-9539.
 5. Shaojun Guo, Youxing Fang, Shaojun Dong*, and Erkang Wang, High-efficiency and Low-cost Hybrid Nanomaterial as Enhancing Electrocatalyst: Sponge-like Au/Pt Core/Shell Nanomaterial with Hollow Cavity, Journal of Physical Chemistry C, 2007, 111, 17104-17109.
 6. Shaojun Guo and Erkang Wang*, A Novel Sensitive Solid-State Electrochemiluminescence Sensor Material: Ru(bpy)32+ Doped SiO2@CNTs Coaxial Nanocable, Electrochemistry Communications, 2007, 9, 1252-1257.
 7. Shaojun Guo and Erkang Wang*, Synthesis and Electrochemical Applications of Gold Nanoparticles, Analytica Chimica Acta, 2007, 598, 181-192. A: Highly Cited Paper; B: Most Accessed Article, Rank 9 in last five years.
 8. Shaojun Guo, Yuling Wang and Erkang Wang*, Large-scale, Rapid Synthesis and Application in Surface-Enhanced Raman Spectroscopy of Sub-micrometer Polyhedral Gold Nanocrystals, Nanotechnology, 2007, 18, 405602-405608.
 9. Shaojun Guo, Xiaohu Qu and Shaojun Dong*, Nanoelectrode Ensembles Based on Semi-interpenetrating Network of Carbon Nanotubes, Electrochimica Acta, 2007, 52, 6186-6191.
 10. Shaojun Guo, Liang Wang, Yuling Wang, Youxing Fang and Erkang Wang*, Bifunctional Au@Pt Hybrid Nanorods, Journal of Colloid and Interface Science, 2007, 315, 363-368.
 11. Shaojun Guo and Erkang Wang*, Wet-chemical Approach to Three-dimensional Gold Nanocorallines: Synthesis and Application in Surface-enhanced Raman Spectroscopy, Journal of Colloid and Interface Science, 2007, 315, 795-799.
 12. Shaojun Guo, Lijian Huang and Erkang Wang*, A Novel Hybrid Nanostructure Based on SiO2@Carbon Nanotube Coaxial Nanocable, New Journal of Chemistry, 2007, 31, 575-579.
 13. Rongbo Zheng, Shaojun Guo and Shaojun Dong*, Synthesis of CdTe Nanocrystals Using Te Nanorods as the Te Source and the Formation of Microtubes with Red Fluorescence, Inorganic Chemistry, 2007, 46, 6920-6923.
 14. Liang Wang, Shaojun Guo, Lijian Huang and Shaojun Dong*, Alternate Assemblies of Polyelectrolyte Functionalized Carbon Nanotubes and Platinum Nanoparticles as Tunable Electrocatalysts for Dioxygen Reduction, Electrochemistry Communications, 2007, 9, 827-832.
 15. Xiaoge Hu, Tie Wang, Liang Wang, Shaojun Guo and Shaojun Dong*, A General Route to Prepare One- and Three-Dimensional Carbon Nanotube/Metal Nanoparticle Composite Nanostructures, Langmuir, 2007, 23, 6352-6357.
 16. Yuling Wang, Hui Wei, Bingling Li, Wen Ren, Shaojun Guo, Shaojun Dong* and Erkang Wang, SERS Opens a New Way in Aptasensor for Protein Recognition with High Sensitivity and Selectivity, Chemical Communications, 2007, 5220-5222.